T.C.
FATSA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE BİRİMLERİ PERSONEL GÖREV BÖLÜMÜ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
AMAÇ
 
Madde 1 – (1)  Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, müstakil birimler ve bürolarda çalışan görevliler arasında iş bölümü yapmak suretiyle hizmetin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlamaktır.
 
KAPSAM
Madde 2 – (1) Kaymakamlık birimlerinde ve bürolarında çalışan tüm personeli kapsar.
 
DAYANAK
Madde 3 – (1)
a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.
            b) Valilik ve Kaymakamlık Birimleri, Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
c) Fatsa Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi.
 
SORUMLULUK:
Madde 4 – (1) Kaymakamlık birimleri teşkilat, görev ve çalışma yönergesinde geçen tüm görev, iş ve işlemlerin eksiksiz ve aksaksız yürütülmesinden ilgili birimde çalışan görevli personel sorumlu olacaktır.
TANIMLAR
Madde 5 – (1) Bu Yönergenin uygulamasında;
Yönetmelik                : Valilik ve Kaymakamlık Birimleri, Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
Yönerge                     : Fatsa Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi.
Kaymakam               : Fatsa Kaymakamını,
Müdür                       : İlçe Yazı İşleri Müdürünü,
Şef                              : Kaymakamlık birimlerinde çalışan Şefleri,
Birim                          : İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Hukuk İşleri Şefliği,  İlçe Mahalli İdareler Şefliği, İlçe Bilgi İşlem Şefliği,
Büro                           : İşlemler Şefliği ve Evrak Şefliği, Dernekler Büro Şefliğini, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Bürosu ve İlçe Proje Ofisi
Birim Amiri               : İlçe Yazı İşleri Müdürünü,
Birim Yetkilisi           : Birimlerde görevlendirilen yetkili personel,
Büro Yetkilisi            : Bürolarda görevlendirilen yetkili personel,
Birim Personeli         : Birim ve bürolarda çalışan personeli,
Şoför                          : Kaymakamlık Makam Şoförünü,
Koruma                     : Kaymakam Koruması, (Polis Memurunu)
Sekreter                     : Kaymakam ve Müdür Sekreterini,
İfade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Birimler ve Görevliler
 
KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ
Madde 6 - (1) Kaymakamlık Birimleri;
a)  İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
                                    1) İşlemler Şefliği,    
                                   2) Evrak Şefliği,
b) İlçe Hukuk İşleri Şefliği,
c)  İlçe Mahalli İdareler Şefliği,
d)  İlçe Bilgi İşlem Şefliği
e)  İlçe Dernekler  Şefliği
f)  İlçe Tüketici Hakem Heyeti Bürosu
g) İlçe Proje Ofisi
h) Diğer
 
BİRİMLERDEKİ GÖREVLİLER
Madde 7 – (1)
a) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde; :
İlçe Yazı İşleri Müdürü          : Ahmet ÇELİK
 
1) İşlemler Şefliğinde;
                        a) Şef                                      : Yüksel GÜNEY (Büro Yetkilisi)
                                   b) Veri Haz. Kont.İşlt.           : Avni İVE
                                   c) Bilgisayar İşletmeni           : Hacer GÜRGÖR AKÇA
                                    d) Veri Haz.Kont.İşlt.                       : Selim SELÇİ
                                   e) Şoför                                  : Bilal HAFIZOĞLU
 
                        2) Evrak Şefliğinde;
                        a) Şef                                    :Beyhan TEMEL (Büro Yetkilisi)
                                   b)Teknisyen                           :Mustafa TEPE
c) Hizmetli (Dağıtıcı)             : Koray ÇULLU
                                                          
            b) İlçe Hukuk İşleri Şefliğinde;
            1) Şef                                     : Hatice DURAK (Birim Yetkilisi)
                        2) Veri Haz. Kont.İşlt.           : Havva ÇOLAK
 
c) İlçe Mahalli İdareler Şefliğinde;
1) Veri Haz.Kont.İşlt.            : Halil ORDU (Birim Yetkilisi)
2) Memur                                : Adem ÇİÇEK
 
d) İlçe Bilgi İşlem Şefliğinde;
1) Şef                                      : Ali CÜRE (Birim Yetkilisi)
 
e) Dernekler Büro Şefliğinde;
            1) Veri Haz.Kont.İşlt             : Turan TAŞÇI (Büro Yetkilisi)
 
f) Tüketici Hakem Heyeti Bürosunda;
            1) Veri Haz.Kont.İşlt             : Abdulsamet ÇELİK (Büro Yetkilisi)
2) Veri Haz.Kont.İşlt             : Ali ÖZDEN (Geçici Görevli)
           
 
 
 
g) İlçe Proje Ofisinde;
            1) Veri Haz.Kont.İşlt               : Hüsamettin ÇOLAK (Büro Yetkilisi)     
            2) Hizmetli                   : Ahmet METE (Geçici Görevli)
 
h) Diğer:
            1) Hizmetli                             : Fatma ÇAL
2) Hizmetli                             : Adem YİNİ
3) Hizmetli                             : Salih DURAK
            4) İşçi (Hizmetli)                    : İlhan YILDIZ
            5) İşçi (Hizmetli)                    : Sabri BURNAZ
            6) İşçi (Şoför)                         : Aydın ÇELİK
            6) Sekreter                              : İlknur ŞAHİNER
7) Koruma Görevlisi              : Hamdi ŞAHİN
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar ve Görev Bölümü
 
SORUMLULUKLAR
Madde 8 – (1) Evrakın alınması, kaydının yapılması cevapların yazılması ve yasalara uygun biçimde gecikmeden ilgili yerlere ulaştırılması, bu yönerge ile tanımlanan görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından, gizlilik dereceli bilgilerin muhafazasından ilgili birimlerde görevli tüm personel sorumlu olacaktır.
 
GÖREV BÖLÜMÜ
Madde 9 – (1)  Kaymakamlık birimleri ve büroları ile bu birim ve bürolarda çalışan personeller arasında koordineli ve düzenli bir şekilde çalışmayı temin etmek amacıyla, aşağıda belirtildiği şekilde personel arasında görev dağılımı yapılmıştır.
Buna göre;
 
  1. İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  1. İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet ÇELİK’in Görevleri:
            1) Kaymakamlık birim ve bürolarında yürütülen iş ve işlemlerin personel arasında görev bölümü yapmak suretiyle gerektiği gibi yerine getirilmesini temin ve takip etmek.
            2) Kaymakamlıkça yayımlanan “İmza Yetkileri Yönergesinde” tanımlanan yetki çerçevesinde, (Kaymakam tarafından görülmesi gerekenler hariç) bilgi, belge, dilekçe ve evrakların ilgili kurumlara Kaymakam adına havalesini yapmak,
            3) İlçe İdare Kurulu toplantılarına katılıp alınan kararlara iştirak etmek,
            4) Kaymakam tarafından verilen araştırma, disiplin soruşturması ve 4483 sayılı yasa gereği “ön inceleme” görevlerini yürütmek,
           5) Kaymakamlığa ait bütün giderlerin “gerçekleştirme görevi” ile ilgili işleri yürütmek,
            6) Kaymakamlığa bağlı tüm birimlerin yaptığı yazışmaların resmi yazışma kurallarına uygunluğunu ve yazının içeriğini tetkik ettikten sonra parafe etmek,
            7) Resmi bayram ve törenlerde, anma ve kutlamalarda, dini bayramlarda ilgili personel tarafından yapılacak tertip ve düzenlemeleri takip etmek,
            8) Özel Kaleme ait çok gizili yazışmalarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
            9) Görev bölümünde kendisine verilen görevleri yürütürken personelin hastalanması, geçici görev, izne ayrılma vb. durumlarda, ilgili personelin görevlerinin başka bir personel tarafından yürütülmesini temin etmek,
            10) Personelin performansını artırmak için gerekli olan fiziki ve teknolojik imkânları sağlamak,  
11) Personelin performansını yakından izlemek, ödül, tecziye ve disiplin işlemlerini yürütmek,
            12) İş ve İşlemler konusunda, birimlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak,
            13) Kaymakamlık birim personelinin işleri aksatmayacak şekilde izinlerini bir program dâhilinde kullanmalarını sağlamak. 
            14) e-icisleri sistemi üzerinden Kaymakamlık personeline ait izin iş ve işlemleri yürütmek,
            15) Personelin mesaiye giriş ve çıkışlarını mesai takip çizelgesiyle takip etmek.
            16) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, diğer birimler ve bürolarda yürütülen bütün işlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinden Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
 
            1) İŞLEMLER ŞEFLİĞİ:
          a) Şef  Yüksel GÜNEY’ın Görevleri;
  1) Kaymakamlığın Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararlarının yayımlanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
  2) Tayini Kaymakamlığa ait aday memurların hizmet-içi eğitim,  asil memurluğa geçirilmesi ve yemin işlerini düzenlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme ve izin işlerinin yürütülmesini sağlamak.
  3) Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesi, Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi,  Hükümet Konağı Daire Hizmetleri Yönergesi, Kamu Hizmetlerinin Etkinliği ve Verimliliği Yönergesi, Kaymakamlık Birimleri Personel Görev Bölümü Yönergesi ile gerektiğinde vb. Yönergeleri hazırlamak ve ilgili kurum, kuruluş ve personellere dağıtılmasını sağlamak.
  4) Kaymakamlıkça yayınlanan Yönergelerde görev, personel vb. durumlarda herhangi bir değişiklik olduğunda ilgili yönergeyi en kısa sürede güncellemek,
  5) Kaymakamlığın, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet dairesi, müessese, işletme ve özel işyerleri üzerindeki gözetim, denetim ve teftiş yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini temin ve takip etmek,
  6) Bakanlık teftişi ile ilgili Kaymakamlığımıza gelen bütün bilgi, belge ve yazıları Teftiş defterine kayıt işlemlerinin yapılmasını temin ve takip etmek,
  7) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayımlanan teftiş rehberine göre Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen iş ve işlemleri eksiksiz olarak hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
8) Emniyet ve asayiş planlarının güncel olarak temin edilmesi ile Emniyet ve Jandarma bölgelerini tanımlayan protokolün Kaymakamlıkta bulundurulması işlemlerini takip etmek.
9) Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak Kaymakamlık arşivinde her yıl yapılması geren arşiv çalışmalarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
10) Hükümet Konağı ve Kaymakam evinin ihtiyaçlarının yanında bakım-onarım, doğal gaz, kalorifer sistemi, asansör hizmetleri, otopark hizmetleri, telefon santral sistemi, çevre düzeni ve temizliği, elektrik ve aydınlatma sistemi vb. her türlü hizmetlerin bakım ve onarımları ile düzenli olarak çalıştırılmalarını sağlamak,
11)Kaymakamlığa ait resmi araçların alım-satım, kiralama, görevlendirme, bakım-onarım, akar-yakıt, sigorta, muayene vb. iş ve işlemlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
12) YİKOP ve genel bütçeden gelen ödenekleri takip etmek, ihtiyaç duyulan ödenekleri talep etmek ve ödenekleri yerli yerinde harcanmasını sağlamak,
13) İlçe Yazı İşleri Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yetkili ve sorumlu olduğu tüm birim ve bürolarda yürütülen iş ve işlemlerin görülmesinde müdür adına yetkili olduğu gibi bu işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesini sağlamak,
14) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ile İşlemler Şefliği bünyesinde yürütülen bütün iş ve işlemlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinden Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
        b) Veri Haz. Kont.İşlt. Avni İVE’nin Görevleri:
1) Hükümet Konağı ve Kaymakam evinin ihtiyaçlarının yanında bakım-onarım, doğal gaz, kalorifer sistemi, asansör hizmetleri, otopark hizmetleri, telefon santral sistemi, çevre düzeni ve temizliği, su, elektrik ve aydınlatma sistemi vb. her türlü hizmetlerin bakım ve onarımları ile düzenli olarak çalıştırılmalarını sağlamak ve bunlara ait ödenek, harcama vb. işlemleri yürütmek, 
  2) Hükümet Konağı asansör, kalorifer ve telefon gibi tesisatların yıllık bakım onarım sözleşmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
   3) Kaymakamlıkta bulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt, muayene ve sigorta işlemlerini yapmak,
  4) Kaymakamlık personelinin öğle yemeğine verilen yardım giderlerine ait bütçe tekliflerinin hazırlanması ve ödeneklerinin teminine ait iş ve işlemleri yürütmek,
  5) Kaymakamlığa ait maaş, telefon, kırtasiye, akaryakıt, temizlik, hükümet binası ve Kaymakam evinin bakım onarımı, taşıtların bakım onarımı, demirbaş, temsil ağırlama, yolluk vb. her türlü ödeneği temin etme ve harcama iş ve işlemleri yürütmek
  6) Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin giderin gerçekleştirilmesini yapmak ve mutemetlik iş ve işlemlerini yürütmek, Kaymakamlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek; Kaymakamlık ve birimlerin cari ve yatırım bütçe tekliflerini hazırlamak ve cari ödeneklerinin teminini takip etmek,
  7) 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; "Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi"nin ve "Taşınır Konsolide Görevlisi"nin görevlendirilmesi, giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası verilmesi, taşınır mallar üzerine kaybolmayacak şekilde numara verilmesi ve taşınırların; taşınır kayıt kontrol yetkilisinin görevden ayrılmasında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımının yapılması işlemlerini yürütmek,
  8) Kaymakamlık personelinin görevlendirme, atama, yer değiştirme, emeklilik, özlük iş ve işlemleri ve boş kadroların Valiliğe bildirilmesi işlemlerini yürütmek,
      9) YİKOP ve genel bütçeden gelen ödenekleri takip etmek, ihtiyaç duyulan ödenekleri talep etmek ve ödenekleri yerli yerinde harcamak.
      10) Kaymakamlık personelinden olup, İlçede tutulması gereken özlük işlerine ait dosyaların kapalı bir yerde muhafaza edilmesi sağlamak,
      11) Kaymakamlıkta çalışan tüm personelin kademe ilerlemesi, derece terfi, kıdem vb. işlemleri yürütmek, 
      12) Personel bilgileri e-icisleri sisteminden güncelleme işlemlerini yürütmek,
      13) Emekli keseneklerini her ayın 18'ine kadar Malmüdürlüğüne teslim etmek
      14) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre Kaymakamlığa ait lojmanlarla ilgili işlemleri yürütmek,
      15) Kaymakamlığa bağlı birimlerde çalışan sendikalı personel sayılarının her yıl Haziran ve Aralık aylarının ilk günlerinde Valiliğe bildirme işlemlerini yürütmek,
      16) İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olan ödemelerle ilgili  tüm iş ve işlemleri yürütmek.
      17) Stajyer Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek)
      18) İş-Kurun TYP programı kapsamında Kaymakamlığımızda çalışan personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
      19) Verilen görevleri her an için teftişe hazır halde bulundurmak
20) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinden Kaymakama, İlçe Yazı İşleri Müdürüne ve İşlemler Şefine karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Kaymakam, Müdür ve Şef tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
     c) Bilgisayar İşletmeni Hacer GÜRGÖR AKÇA’nın Görevleri;
     d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Selim SELCİ’nin Görevleri;
 
1) Kaymakamın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmaları ile görev ve izin işlerini yürütmek,
2) Kaymakam tarafından; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,
3) Kaymakam için gerekli bilgi notları, kurumsal sunumlar ve toplantı dokümanlarının hazırlanmasını ve muhafazasını sağlamak,
4) Kaymakamlığa gönderilen dilekçelerin alınması, gereğinin yapılması için ilgili birime veya kişiye yazılması ve sonuçlandırılmasına müteakip dilekçe sahibine yazılı bilgi verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
5) Kaymakamın ziyaret, davet, randevu ve programlarının yazışmalarını yapmak, takibi ve koordinasyonunu sağlamak,
6) Kaymakamın koruma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7) Makamın güvenlik güçleriyle ilgili işlemlerini yürütmek, Kaymakamın direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak,
  8) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu”nun ilgili maddeleri gereğince; "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi" olağanüstü durumlar hariç ayda bir kez olağan olarak toplanması ve toplantıda alınan kararlardan bir suretini Kaymakamlıkta bir dosyada muhafaza edilmesi işlemlerini yürütmek,
  9) 08.03.1984 tarih ve 18335 sayılı R.G.’de yayımlanan 21.02.1984 tarih ve 84/7778 karar sayılı “Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; İl'de olağanüstü halin ilan edilmesi durumunda, İlçede Kaymakam başkanlığında "Olağanüstü Hal Bürosu" nun kurulması, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi gereken sekretarya hizmetlerinin işlemlerini yürütmek,
10) 16/04/2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla alınan ve 05/05/2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”  hükmü uyarınca; Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalarla ilgili İlçe kutlama ve anma komitelerinin toplantılarını organize etmek, icra edilmesi için yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlar ile gerekli işbirliği ve koordinasyon işlemlerini yürütmek,
11) 26/06/2006 tarihli ve 2006/11187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğine göre düzenlenecek ulusal, resmi ve kurumsal cenaze törenleri ile ilgili işlemleri yapmak,
12) Özel kalemle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
13) Resmi ziyaretler kapsamında; devlet büyüklerinin yurtiçi ve yurtdışı ziyaretleri ile yabancı devlet erkânının ülkemizi ziyaretlerinde, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü veya Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarının il teşkilatı düzeyinde hazırladıkları programlarını ilgili birimlere ulaştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
14) İlçe protokol listesinin güncel olarak tutulmasını ve Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
15) Kamu ve toplum yaşamında uygulanan protokol kuralları olarak: Bayrak ve taşıt protokolü; toplantı, brifing ve tören protokolü; görev devir-teslim ve imza törenleri; kurumsal törenler ve etkinlikler, temel atma, açılış, anma, kutlama, festival, şenlik ve benzerleri; oturma düzenleri ve konuşma sıraları; davet, karşılama, ağırlama, uğurlama ile resepsiyon, kokteyl ve resmî yemekler; protokol yazıları; dini bayramlarda bayramlaşma ve benzeri temsil ile ilgili Kaymakamlığın protokol işlerini düzenlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,
  16) Aylık İl Takip ve Koordinasyon iş ve işlemlerini yürütmek,
  17) Kaymakamlık makamınca yayımlanan Yönergeler başta olmak üzere Kaymakamlık internet sitesinde yayımlanan tüm bilgileri güncellemek ve amirlerince yayımlanması istenen her türlü bilgi ve belgeleri sitede yayımlamak, 
18) Kaymakamlığa ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.
  19) Elektronik evrak dışındaki Genel ve birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
  20) 23.02.1985 gün ve 18675 sayılı R.G.’ de yayımlanan “3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” un 22/a. maddesi ile 27.01.1986 tarihli Bakanlık Makamı onaylı "İçişleri Bakanlığı Hizmet-içi Eğitim Yönetmeliği” nin 9/d maddesi ve buna uygun olarak Bakanlıkça verilecek talimatlar doğrultusunda; Kaymakamlık ve bağlı birim personellerine her yıl iki dönem halinde I. ve II. Altı aylık olmak üzere hiz met içi eğitim düzenlenmesi, Her yıl Aralık ayında takip eden yıla ait I. ve II. altı aylık programı hazırlayıp Valilik Makamına onay için gönderilecek ve geldikten sonra zamanı gelince de eğitim icra edilmesini sağlamak.
  21) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç ve 32/f maddelerine istinaden; Kaymakamın İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemesi iş ve işlemleri yürütmek.
  22) İlçeyi tanıtan yazılı ve görsel ortamda Kaymakamlık brifingini hazırlamak, değişiklik olduğunda güncellemek ve Kaymakamlık web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
  23) İlçedeki kamu personelinin günlük çalışma saatlerinin tespiti ile ilgili konularda gerekli işlemleri yapmak,
  24) Özel kanunlarına göre yapılan; milletvekili, mahalli idareler seçimleri ve Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında, Kaymakamlığı ilgilendiren iş ve işlemler ile yazışmaları yapmak,
  25) 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bu Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca; göreve başlayan personel bir ay içinde etik sözleşmesi imzalaması ve bu sözleşmenin özlük dosyasında saklanması, İlçede üç kişilik bir etik komisyonun kurulması, 25 Mayısın Etik Günü ve 25 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasının etik haftası olarak kutlanması iş ve işlemleri yürütmek.
  26) Tanıtıcı bayrakların kullanma iznine ve tescil işlemlerine ait iş ve işlemleri yapmak,
  27) Hükümet konağında 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak,
  28) (08/06/2001 tarihli ve 24426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik” in 18/8/2010 tarih ve 27676 sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 5 ve 6. maddeleri uyarınca; Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri uyarınca; eskimiş yırtılmış, solmuş ve kullanılmayacak durumda olan bayrakların üç kişilik komisyon tarafından imha edilerek tutanağın bir suretini ilgili kuruma ve bir suretini de Kaymakamlıkta muhafaza etmek,
  29) Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesi, Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi,  Hükümet Konağı Daire Hizmetleri Yönergesi, Kamu Hizmetlerinin ve Verimliliği Yönergesi, Etkinliği ve Kaymakamlık Birimleri Personel Görev Bölümü Yönergelerini hazırlamak ve ilgili kurum, kuruluş ve personellere dağıtmak,
  30) Tayini Kaymakamlığa ait aday memurların hizmet-içi eğitimi ile asil memurluğa geçirilmesi ve yemin işlerini düzenlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme ve izin işlerini yürütmek,      
  31) Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl ve İlçedeki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebeti Gösterir Yönetmelik'in 3/f maddesine istinaden emniyet ve jandarmanın görev alanlarının belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
  32) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 40. maddesine istinaden; Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda İlçe İdare Şube Başkanlarıyla diğer memurları ve Belediye ve Ticaret ve Ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar Valiye bildirilir. Hükümlerini yerine getirmek.
  33) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 33. Maddesine istinaden; Kaymakam, Ceza ve Tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcıları ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını denetim işlemlerini yürütmek.
  34) 7.11.1985 gün ve 18921 sayılı R.G.’ de yayımlanan 10.07.1985 gün ve 85/9747 sayılı “Evlendirme Yönetmeliği” nin 53. maddesi uyarınca; Kaymakam evlendirme memurlarını ve evlendirme memurluğu iş ve işlemlerini en az üç yılda bir teftiş etmesi işlemlerini yürütmek.
  35) 21.10.2006 gün ve 26326 sayılı R.G.’ de yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” nin 32. maddesi uyarınca; İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmalarının, Yönetmelik ekinde yer alan Örnek- 5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’na göre Kaymakamlar veya görevlendireceği personel tarafından denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
  36) 11.04.2007 gün ve 26490 sayılı R.G.’de yayımlanan “Belediye Zabıta Yönetmeliği” nin 30. maddesi uyarınca; Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmalarının Kaymakamlar veya görevlendireceği personel tarafından denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
  37) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu” nun 123. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Gerekli görülmesi durumunda sürücü kurslarının mülki idare amirlerince görevlendirilecek yetkililer tarafından denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
  38) 23.07.1983 gün ve 18113 sayılı R.G.’ de yayımlanan “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı R.G.’ de yayınlanan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; iş ve işlemleri yürütmek.
  39) 27.01.1984 gün ve 18294 sayılı R.G.’de yayımlanan “Define Arama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; define aramak isteyenlerin Kaymakamlığa bir dilekçe ile müracaat ederek "Define Arama Ruhsatı" almaları ve arama esnasında maliyeden ve içişlerinden birer temsilcinin bulunması gerektiği işlemlerini yürütmek.
  40) 15 Şubat 2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 15/08/2008 gün ve 1819 sayılı yazıları ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliği konusunda yapılacak çalışmaları ve alınacak tedbirler konusunda gereken dikkat ve hassasiyet gösterilecek ve uygulamalara ilişkin bilgiler her yıl Mart ayı sonuna kadar Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
41) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu” nun 158. maddesi uyarınca; Kaymakamlara yapılan ihbar ve şikâyetlerin ilgili kanuni mercilere tevdii edilmesi gerektiğinden, müracaatların üst yazı ile ilgili kuruma bildirilmesi işlemleri yürütmek,
42) İlçede teşkilatı bulunmayan kuruluşlara ait her türlü iş ve işlemleri yapmak. (Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ticaret Müdürlüğü vb.)
43) 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.’ de yayımlanan “Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca; standart dosya planına göre dosyaların açılması, dosya sayıları ve konularını içeren bir dosya anahtarı hazırlanması ve bu anahtarın birimin merkezi bir yerine asılması,
44) Ordu Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün 25/11/2011 tarih ve 9022 sayılı yazısına istinaden; Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Tanıtım Kurulunun oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
45) Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramından önce kurumların ve halkın bayramını kutlama mesajı yayınlamak ve bayramlaşma işlemlerini yürütmek,
46) 04.05.1990 gün ve 20508 sayılı R.G.’ de yayımlanan “3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” nun 2., 15.11.1990 gün ve 20696 sayılı R.G.’de yayımlanan 10.08.1990 tarih ve 90/748 karar sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince; görevde bulunan personelin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildiriminde bulunması ve mal ediniminden sonra ise bir ay içerisinde ek beyanda bulunması gerektiği iş ve işlemleri yürütmek,
47) Güvenli Okul ve Güvenli Eğitim Projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 26.09.2007 tarihli ve 904–62/88 sayılı ve 16.09.2011 tarih ve 80 sayılı Genelgeleri uyarınca; Emniyet Müdürlüğünce uygulamaya geçilmesi, “İlçe Yürütme Kurulu”nun oluşturulması, kurulun aylık toplantı yapması ve alınana tedbirlerin uygulanmasını ve sonucundan emniyet ve milli eğitimden bilgi istenmesi işlemlerini yürütmek,
48) 14/4/2011 tarih ve  27905 sayılı R.G.’ de yayımlanan “6222 sayılı “ Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” un 4. maddesine göre; "İlçe Spor Güvenlik Kurulu" kurulması ve  28.08.2004 gün ve 25567 sayılı R.G.’ de yayımlanan “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” in 5. maddesi uyarınca; "İlçe Spor ve Güvenlik Kurulu"nun ayda bir defa olağan ve lüzumunda olağanüstü toplanarak gerekli tedbirlerin alınması işlemlerini takip etmek,
49) 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde vatandaşa yönelik görülen hizmetlerin standart tablosunun hazırlanarak Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanması ve ayrıca tablo yapılarak vatandaşın görebileceği uygun yere asılması işlemlerini yürütmek,
50) 07.06.2005 gün ve 25852 sayılı R.G.’ de yayımlanan “5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu”nun 64. maddesi uyarınca;  Üye kayıt zorunluluğunda çıkabilecek sorunların çözümü için İlçede "Mutabakat Komitesi" Kurulması işlemlerini yürütmek,
51) 10.01.1983 gün ve 17924 sayılı R.G.’de yayımlanan 28.02.1982 tarih ve 8/5747 sayılı “Özel Hastaneler Tüzüğü” nün 34. maddesinin 2. ve 3. fıkrasının; “Ücretle hasta kabul eden özel hastanelerde en az bir yatak olmak koşuluyla yatakların % 5 ‘i parasız hastalar için ayrılır ve bunların sayısı açılış izinlerinde gösterilir. Bu yataklarda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın, yerel mülkiye amirinin ve hastane yönetiminin parasız tedavisini uygun gördüğü fakir hastalar tedavi edilir.” hükmüne uygun işlemleri yürütmek,
52) 12.01.1961 tarih ve  10705 sayılı R.G.’de yayımlanan  “222 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu”nun “Okula Devam” başlıklı altıncı bölümündeki 52, 53, 55, 56, 57 ve 59. maddeleri hükümlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanmasını takip etmek,
53) Ordu Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün 28/02/2012 tarih ve 1914 sayılı yazısına istinaden; öğrencinin okulda ve okul dışında geçirdiği zaman ve ortamlarda sürdürülebilen etkinliklerin tümünü kapsayan bu süreçte kaldıkları yurtlarda komisyon tarafından habersiz olarak denetimlerinin yapılarak tanzim edilecek raporların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kaymakamlığa gönderilecek ve Yazı İşleri Müdürlüğü ise Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilecek,
54) “2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu” nun 02.6.2007 tarih ve 5681 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değişik 9. maddesine istinaden; “Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar ve arama sonucunun bir tutanakla Kaymakamlığa bildirir; bu şekilde verilen kararlar ve tutanakların birer suretinin Kaymakamlıkta muhafaza edilmesini sağlamak.
55) İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığının 20/12/2004 tarih ve 285 sayılı ve 2004/157 sayılı Genelgeye istinaden; sokak çocukları ile ilgili yapılan çalışmaları tetkik ve takip etmek.
56) Adli kolluk değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
57) Mahkûmlar adına tahakkuk ettirilen Cezaevi İaşe Bedelleri iş ve işlemlerini 2548 Sayılı Kanunun 2. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yürütmek,
58) Kaymakamlığımız personeli için kimlik kartı talebinde bulunmak, ilgili personele teslimini sağlamak ve kimlik kartı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
59) Kaymakamlığa bağlı birim personellerinin bir arada bulunduğu personel şeması tanzim etmek ve değişiklik olduğunda güncelleme işlemlerini yürütmek.
60) Arşiv Yönetmeliğine göre genel arşiv koruma talimatını hazırlamak, arşiv denetim işlerini yürütmek, konularına göre ayıklama ve imha iş ve işlemlerini yürütmek,
61) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinden Kaymakama, İlçe Yazı İşleri Müdürüne ve İşlemler Şefine karşı doğrudan sorumlu olmalarının yanında, Mevzuat, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
e) Bilal HAFIZOĞLU’nun Görevleri:
 
1) Kaymakamlığımıza gelen vatandaşları karşılamak ve ilgisine göre birimlere yönlendirilmek,
2) Birimlerden çıkan yazıların kurumlara zimmet karşılığı gönderilmesini sağlamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazıların postalama işlemlerini takip etmek,
4) Tüm kurumlardan evrak almaya ve dağıtmaya yetkili personellerin isim listesi ve imza sirkülerini temin ve takip etmek.
5) Kaymakamlık birimlerinde çalışan tüm personele "Personel Tanıtım Kartı" düzenlenmesi ve "Mesai Takip Cihazı" yerine mesai takip çizelgesi düzenlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek.
6) Hükümet Konağı ve Kaymakam evinin ihtiyaçlarının yanında bakım-onarım, doğal gaz, kalorifer sistemi, asansör hizmetleri, otopark hizmetleri, telefon santral sistemi, çevre düzeni ve temizliği, elektrik ve aydınlatma sistemi vb. her türlü hizmetlerin bakım ve onarımları ile düzenli olarak çalıştırılmalarını sağlanması iş ve işlemlerini yürütmek.
8) Hükümet Konağı bina içi ortak alan, bina dışı ve çevresinin temizliğinin yaptırılması ve çevre düzeninin sağlanması iş ve işlemlerini yürütmek.
9) Hükümet konağı Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınması vb. iş ve işlemlerini yürütmek
10) Verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Kaymakama, İlçe Yazı İşleri Müdürüne ve İşlemler Şefine karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
  1. EVRAK ŞEFLİĞİ: 
 
a) Birim Yetkilisi Şef  Beyhan  TEMEL’in Görevleri:
  1) Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek ve İmza Yetkileri Yönergesi gereğince yetki verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlanmasını sağlamak, imzalanmasını takip etmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek,
2) Kaymakamlık adına posta veya elektronik ortamda gelen ve Kaymakamlık birimlerinden çıkan evrakı almak, kaydetmek, görevli merci, kişi veya ilgili birimlere dağıtılmasını, ulaştırılmasını ve postalanması vb. işlemleri yapmak,
3) 8 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi evrak ve dilekçeyi kabul etmek ve ilgisine göre havalesini yapıp kaydını yaptıktan sonra ilgili birimlere intikalini sağlamak,
4) 8 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; Kaymakamlığa elden veya posta ile gelen dilekçe, evrak vb. yazıların taratılarak sisteme atılması işlemlerini yürütmek,
5) 8 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; Kaymakamlığa gelen ve giden tüm evraklara sistem üzerinden zimmet fişi düzenlenmesi ve makama sunulan dilekçelerin sahibine; konusu, kayıt sayısı alınış tarihini belirtir evrak kayıt kabul fişi düzenlenerek verilmesi işlemlerini yürütmek,
6) Evrak hareketi ile ilgili istatistikî bilgi ve raporları sistem üzerinden sorgulanmasını ve hazırlanmasını yapmak, (haftalık alıp bir dosyada muhafaza etmek)
7) Dilekçeyi elden getiren kişiye; sahibi, konusu, kayıt sayısı ve alınış tarihini belirtir bir evrak kayıt kabul fişi verilmesini iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
8) Günlük olarak asayiş raporlarını ilgili dosyasında muhafaza edilmesini sağlamak,
9) Emniyet ve Asayiş Planları Hazırlama ve Uygulama Yönergesi (JGY:117-1) doğrultusunda, İlçede emniyet ve jandarma tarafından hazırlanan emniyet ve asayiş planlarının birer suretinin Kaymakamlıkta muhafaza edilmesi ve güncellenmesini sağlamak.
       10) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz teftişe hazır halde bulundurulmasını sağlamak,
       11) Mesai takip çizelgesi iş ve işlemlerini yürütmek.
       12) Kurumlardan evrak alacakların isim ve imza örneklerinin alınması iş ve işlemlerini takip etmek.
       13) Yurtdışı bakım belgesi iş ve işlemleri yürütmek,
       14) Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak Kaymakamlık arşivinde her yıl yapılması gereken arşiv çalışmalarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
      15) Kaymakamlık personelinin görevlendirme, atama, yer değiştirme, emeklilik, özlük iş ve işlemleri ve boş kadroların Valiliğe bildirilmesi işlemlerini yürütmek,
   16) Kaymakamlık personelinden olup, İlçede tutulması gereken özlük işlerine ait dosyaların kapalı bir yerde muhafaza edilmesi sağlamak,
    17) Kaymakamlıkta çalışan tüm personelin kademe ilerlemesi, derece terfi, kıdem vb. işlemleri yürütmek, 
          18) Özel kalemle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
19) Tayini Kaymakamlığa ait aday memurların hizmet-içi eğitimi ile asil memurluğa geçirilmesi ve yemin işlerini düzenlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme ve izin işlerini yürütmek,      
    20) Personel bilgileri e-içişleri sisteminden güncelleme işlemlerini yürütmek,
         21) Kaymakam tarafından; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,
         22) Kaymakamlığımız personeli için kimlik kartı talebinde bulunmak, ilgili personele teslimini sağlamak ve kimlik kartı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
23) Kaymakamlığa bağlı birim personellerinin bir arada bulunduğu personel şeması tanzim etmek ve değişiklik olduğunda güncelleme işlemlerini yürütmek.
         24) İlçe Çocuk Koruma koordinasyonun Sekretarya Sorumlusu İşlemlerini yürütmek
         25)  Kaymakamlığımız mesaj sistemi ile ilgili işleri yürütmek,
   26) Stajyer Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek)
   27) İş-Kurun TYP programı kapsamında Kaymakamlığımızda çalışan personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
        28) Kaymakamlığa ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.
        29) İlçe Hukuk İşleri Şefliğince yürütülen İş ve İşlemleri yürütmek.
        30) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
b) Teknisyen Mustafa TEPE’nin Görevleri:
1) Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek ve İmza Yetkileri Yönergesi gereğince yetki verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlanmasını sağlamak, imzalanmasını takip etmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek,
2) Kaymakamlık adına posta veya elektronik ortamda gelen ve Kaymakamlık birimlerinden çıkan evrakı almak, kaydetmek, görevli merci, kişi veya ilgili birimlere dağıtılmasını, ulaştırılmasını ve postalanması vb. işlemleri yapmak,
3) 8 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi evrak ve dilekçeyi kabul etmek ve ilgisine göre havalesini yapıp kaydını yaptıktan sonra ilgili birimlere intikalini sağlamak,
4) 8 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; Kaymakamlığa elden veya posta ile gelen dilekçe, evrak vb. yazıların taratılarak sisteme atılması işlemlerini yürütmek,
5) 8 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; Kaymakamlığa gelen ve giden tüm evraklara sistem üzerinden zimmet fişi düzenlenmesi ve makama sunulan dilekçelerin sahibine; konusu, kayıt sayısı alınış tarihini belirtir evrak kayıt kabul fişi düzenlenerek verilmesi işlemlerini yürütmek,
6) Evrak hareketi ile ilgili istatistikî bilgi ve raporları sistem üzerinden sorgulanmasını ve hazırlanmasını yapmak, (haftalık alıp bir dosyada muhafaza etmek)
7) Dilekçeyi elden getiren kişiye; sahibi, konusu, kayıt sayısı ve alınış tarihini belirtir bir evrak kayıt kabul fişi verilmesini iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
8) Günlük olarak asayiş raporlarını ilgili dosyasında muhafaza edilmesini sağlamak,
9) Emniyet ve Asayiş Planları Hazırlama ve Uygulama Yönergesi (JGY:117-1) doğrultusunda, İlçede emniyet ve jandarma tarafından hazırlanan emniyet ve asayiş planlarının birer suretinin Kaymakamlıkta muhafaza edilmesi ve güncellenmesini sağlamak.
10) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz teftişe hazır halde bulundurulmasını sağlamak,
11) Mesai takip çizelgesi iş ve işlemlerini yürütmek.
12) Kurumlardan evrak alacakların isim ve imza örneklerinin alınması iş ve işlemlerini takip etmek.
13) Yurtdışı bakım belgesi iş ve işlemleri yürütmek,
14) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmalarının yanında, Mevzuat, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
c)Hizmetli (Dağıtıcı) Koray ÇULLU’nun Görevleri:
1) Birimlerden çıkan evraklar ile havale edilen evrakların zimmet karşılığı kurumlarına teslim edilmesi. 
            2) Bayrakların kapalı kutularında düzgün bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak,
3) Resmi Tören ve Bayramlarda Türk Bayrağı ile Atatürk Posterlerinin zamanında asılması ve kaldırılmasını sağlamak, 
            4) Kırtasiye malzemelerinin takip ve kontrolünün yapılarak muhafazasını sağlamak,
            5) Kaymakamlığımız Yazı işleri bürosunu ve ortak kullanım alanlarının((koridor, salon, merdiven, Wc, lavobaların) temizlik işlerini yapmak,
6) Temizliği yapılan odaların kapı, pencere, dolap, masa, sandalye, koltuk ve diğer büro malzemelerinin bakımı, temizliği ve kontrolünü yapmak.
7) Kurumun temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin takip ve kontrolünün yapılarak muhafazasını sağlamak ve mesai saatleri dışında birimlerde yapılacak temizlik esnasında bürolardaki malzemelerin kontrol ve muhafazasını sağlamak.
8) Sorumlu olduğu odaların mesai saatinden önce açık tutulması ve mesai saati dışında kilitlenmesini sağlamak                    
9) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Memur, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
B)İLÇE HUKUK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
a) Birim Yetkilisi Hukuk İşleri Şefi Hatice DURAK’ın Görevleri:
b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Havva ÇOLAK’ın Görevleri;
            1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile Hizmet-İçi eğitim programı, seminer vb. iş ve işlemleri yürütmek.
            2) 4483 Sayılı kanun gereği, ön incelemeci olarak görevlendirileceklere her yıl Ocak ayında hizmet-içi eğitim semineri düzenleme iş ve işlemlerini yürütmek, 
            3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarıca; yükseköğretim kuruluş ve kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlar hakkında İlçe İdare Kurulunun verdiği kararlarla ilgili işlemleri yapmak,
            4) İlçe İdare Kuruluna ait toplantı, gündem, karar, yazışma vb. her türlü iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,
            5) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 59.Maddesi ve "Valilik ve Kaymakamlık Birimleri, Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nin 60. maddesi uyarınca; İlçe İdare Kurullarının, yıl içerisinde haftanın hangi gününde toplanacağının Ocak ayında yapılacak ilk toplantıda belirlenmesi için alınan bir nolu karar ve işlemleri yürütmek,
            6) Valilik ve Kaymakamlık Birimleri, Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 62. maddesi uyarınca; İlçe İdare Kurullarında, mevzuatla toplanması öngörülen toplantı zamanında görüşülecek herhangi bir konu yoksa toplantı yapılmayıp, durumun sekretarya görevlileri tarafından elektronik ortamda düzenlenen karar defterinde belirtilerek alınan çıktının başkan tarafından imzalanması gerektiği, 63 ve 69.maddeleri gereğince; alınan kararların elektronik ortamda kaydının yapılarak çıktısının alınıp üyelere imzalatılmasından sonra dosyada muhafaza etme işlemlerini yürütmek,
            7) Kaymakamlıkça kamu görevlileri hakkında inceleme yapılması, disiplin soruşturması açılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek ve sonuçlarını takip etmek,
            8) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile Hizmet-İçi eğitimle ilgili işlemleri yürütmek,
            9) 3091 Sayılı kanun gereği, tahkikat ve infaz işlerinde görevlendirileceklere her yıl Ocak ayında hizmet-içi eğitim semineri düzenleme iş ve işlemlerini yürütmek, 
            10) Mülki idare amirlerinin muhtelif kanunlardan kaynaklanan men ve tahliye yetkilerinin kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
            11) Mahalle kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, mahalle, yerleşim yeri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi işlerini yürütmek,
            12) Harita işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları Kaymakamlık adına koruyup saklamak,
            13) Coğrafi yer adları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
            13) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu”nun ilgili maddeeri uyarınca; tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için mahallin mülki amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört bilirkişinin seçilmesini istemesi durumunda, mülki amirin idarenin, bu istem üzerine sekiz gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve Sulh Hukuk Mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak, isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesi ve her yıl Ocak ayının ilk haftasında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının 15 kişilik bilirkişi listesinin İdare kurulunun Ocak ayının ilk haftasındaki toplantısında belirlenmesi, onay için Valilik Makamına gönderilmesi ve onaydan sonra yeminlerini yaptırmak üzere Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
            14) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu” nun 66. ve “5326 sayılı Kabahatler Kanunu” nun 32. maddesi uyarınca; verilen idari yaptırım kararlarının onaya sunulması, cezaların tebliği, itirazlar ve açılacak davaların takibi işlemleri ile tüm bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması işlemlerini yürütmek,
            15) 5326 sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenen idari para cezası ve idari tedbirler ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının ve diğer kanunlarda mülki idare amirlerince verileceği hüküm altına alınan idari para cezalarının iş ve işlemlerini yapmak, mülki makamca verilen idari cezaların infaz sürecini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, ibaresinden aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda hükmedileceği anlaşılmalıdır.
          (“İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 29.12.2011 tarih ve 18923 Sayılı Yazısı” Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde yer alan hükümlerin, İl İdare Kurulu Müdürlükleri tarafından, belli aralıklarla ilgili kurum ve kuruluşlardan ceza onayları sayısının istenmesi, bu cezalara karşı ne kadar itiraz olduğu, ne kadar dava açıldığı, bu itiraz ve davalar sonucunda ne oranda iptal kararının çıktığı vb. gibi veri ve istatistikî bilgilerin toplanması ve kamu hizmetlerinin sunumunda uygulanacak yöntem ve politikaların belirlenmesi sırasında yararlanılması amacıyla mülki idare amirlerinin bilgisine sunulması şeklinde anlaşılarak uygulanması gerektiği, idari para cezası uygulaması ve idari tedbirler ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarına ait inceleme, denetim, tutanak düzenleme, ceza onayını hazırlama, mülki idare amirinin imzasına sunma, onaylanmasını müteakip cezaların tebliği ve cezalara yapılacak itirazlar ve açılacak davaların takibi işlemlerinin ise ilgili kurumlar tarafından yürütüleceği, bu iş ve işlemlerin il idare kurulu müdürlükleri tarafından yürütülmesinin ancak İçişleri Bakanlığının görev alanına giren iş ve işlemlerde veya Valinin takdirinde il’de teşkilatı olmayan veya görevlisi bulunmayan bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinde söz konusu olabileceği, Değerlendirilmektedir.)
            16) Mülki İdare Amiri imzası ile verilecek idari para cezalarının neticelerinin yapılacak teftişlerde izlenebilmesi amacıyla, Kamu Kurumlarınca tanzim edilip mülki idare amiri imzasıyla verilen idari para cezalarına ait kesinleşen veya bozulan karar ve eklerinden birer suretinin kurumlardan temin edilerek teftişe hazır halde muhafaza edilmesi işlemlerini yürütmek. 
            17) 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6 ncı maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, apostil tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
            18) Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri ile İlçedeki yabancı ülke temsilciliklerince düzenlenmiş veya onaylanmış belgelerin tasdik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
            19) Kaymakamlığa sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, hukuki danışmanlık hizmeti yapmak,
            20) Kaymakamlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
            21) Kaymakamlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata ve plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Kaymakama sunmak,
            22) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgileri toplamak, değerlendirmek ve söz konusu mevzuatın geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
  23) Kaymakamlık birimleri ve diğer müdürlüklerin hazırlamış oldukları yönerge ve diğer düzenleyici işlemler ile ilgili görüş bildirmek,
  24) Mevzuatın Kaymakamlık Hukuk İşleri Şefliğince yapılmasını gerekli gördüğü inceleme, denetleme hizmetlerine ilişkin sekretarya işlerini yapmak ve işlemlerini yürütmek,
  25) Kaymakamlığın, Dernekler Büro Şefliğinin görev alanına girmeyen, sivil toplum kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları üzerindeki gözetim ve denetim yetkileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  26) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında Kaymakamlığı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,
  27) Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlıklara ait dini, Hayri, sıhhi, sosyal, eğitsel ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
  28) Adlî ve idarî yargı mercilerinde takip edilmesi gerekli dava ve konularla ilgili işlemleri yürütmek, gerekli bilgileri hazırlamak, kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunanlar hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili yargı yerlerine ulaştırmak,
  29) İhtiyaç halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alma iş ve işlemlerini yapmak,
  30) 4353 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre; hazineyi ilgilendiren idari davaların Muhakemat Müdürlüğüne bildirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
  31) Adli yargı yerlerinde görülmekte olan ve Hazine Avukatlarınca takip edilen davalarda onlara yardımcı olmak ve işbirliği yapmak,
  32) Dava dosyaları ve yargılama süreci ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
  33) Mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini takip etmek, sonuçları hakkında bilgi toplamak ve makamı bilgilendirmek,
  34) 23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği İlçemiz İnsan Hakları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  35) 23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; İlçe İnsan hakları Kurulunu oluşturmak, herkesin kolayca ulaşabileceği bir danışma ve başvuru masası oluşturulması, En az üç üyeden oluşmak üzere, İlçe İnsan Hakları Kurulları bünyesinde;
a) Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri,
b) İnsan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme,
c) İnsan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme,
     Birer komisyon oluşturulması,
    Gerekli görülen durumlarda, başkanın çağrısı üzerine ayda birden fazla da toplanılabilmekle birlikte, Kurulların ayda bir defa düzenli toplanması vb. işlemleri yürütmek,
  36) İlgili Yönetmelik'in 19. maddesi uyarınca; Kurul faaliyetleri ile ilgili aylık rapor hazırlanarak, dönemi izleyen ayın ilk 10 gün içerisinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına gönderilmek üzere Valiliğe gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
  37) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası programı çerçevesinde yapılan faaliyetleri içerir bir raporun bir ay içerisinde Valilik kanalıyla Başkanlığa gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
  38) 01.06.2005 gün ve 25832 sayılı R.G.’ de yayımlanan “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 26. maddesi uyarınca; Nezarethane ve ifade alma odalarının standartlara uygunluğunu sağlamak amacı ile kolluk kuvvetlerinin yetkili birimlerinden olan Kaymakamlar tarafından veya görevlendireceği insan hakları kurul üyeleri tarafından her ay düzenli olarak denetlenmesi ve denetim raporlarının İl İnsan hakları Kuruluna gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
  39) İlgili Yönetmeliğin 17 ve 18. maddeleri uyarınca; vatandaş başvurularının kolaylaştırılması amacıyla yeterli tedbir alınması, elektronik ortamda başvuru imkânın sağlanması, gerekli görülen yerlere konulan insan hakları kutularının en az ayda bir düzenli olarak açılması ve açıldığına dair tutanak düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
  40) İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının 19/02/2010 tarih ve 2010/10 sayılı genelgesinde belirtilen pilot illerin çalışmalarından yararlanarak, kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, işlemlerini yürütmek,
  41) 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun EK 1'nci maddesinde yer alan bildirimleri kabul etmek,  vb. iş ve işlemleri yürütmek,
  42) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nun 6. ve 08.08.1985 gün ve 18836 sayılı R.G.’de yayımlanan “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca; gerekli işlemleri takip etmek ve İlçe merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü planını güncellenmiş olarak İlçe belediyesinden temin etmek,
  43) 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu, 5681 Sayılı Matbaalar Kanununu, 5187 Sayılı Basın Kanunun, 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunun Ek1'nci maddesinde Kaymakamlığı ilgilendiren davalarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
  44) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.
45) 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Hukuk İşleri Şefliğinde vatandaşa yönelik görülen hizmetlerin standart tablosunun hazırlanarak Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanması ve ayrıca tablo yapılarak vatandaşın görebileceği uygun yere asılması işlemlerini yürütmek,
  46) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Hukuk İşleri Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak.  
   47) Elektronik evrak dışındaki birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
  48) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmalarının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
  1.  İLÇE MAHALLİ İDARELER ŞEFLİĞİ
 
          a) Birim Yetkilisi Veri Haz. ve Kont. İşlt. Halil ORDU’nun Görevleri:
          b)Memur Adem ÇİÇEK’in Görevleri;
 
  1) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Kaymakamlığa gönderilen kararlar ile ilgili işlemleri yapmak,
  2) Kaymakamlığın, mahalli idareler ve mahalli idarelerin kurdukları işletme, müessese, teşekkül üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi ile diğer vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  3) Belediyelerin kurulması, bazı mahallelerin veya bağlıların belediyelerle birleşmesi işlemlerini yürütmek,
 4) Mahalle muhtarlarının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek,
 5) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, kaymakamlıklarca yapılması gereken mahallî idarelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6) 09.10.2005 tarih ve  25961 sayılı R.G.’de yayımlanan  “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği”nin 18. maddesi uyarınca; iki suret olarak mülki idare amirliğine gönderilen meclis kararlarının teslim alınan kararın son sayfasına Kaymakamlıkça; karar tarihi, teslim alındığı tarih ve kayıt numarası yazıldıktan sonra kararın bir suretinin belediyeye iade edilmesi ve diğer suret kararın dosyasında saklanması işlemlerini yürütmek
7) 08.06.2011 gün 27958 sayılı R.G.’ de yayımlanan “Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği” nin 68. maddesi uyarınca; mülki idare amirine gönderilen belediye meclis kararlarının Belediye Meclis Kararları Kayıt Defterine elektronik ortamda kaydedilmesi iş ve işlemleri yürütmek.
8) Yürüttüğü hizmetler ile ilgili eğitim programları düzenlemek, ilgili kayıtları tutmak ve değerlendirmek,
9) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Özcan BADEMCİ tarafından düzenlenen 15/12/2012 tarih ve 76/34 sayılı teftiş raporunun 44. maddesine istinaden; mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim çalışması yapılması, özellikle yeni seçilen muhtarların yetkileri ve sorumluluklarını bilmeleri, görev yapan muhtarların ise uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve mevzuat hakkında bilgilendirilmeleri için belli aralıklarla muhtarlara yönelik eğitim veya bilgilendirme toplantısı yapılması işlemlerini yürütmek,
10) İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 20.03.2007 tarih ve 788 sayılı ve 2007/31 Bakanlık Genelge no “Ağaçlandırma Seferberliği” iş ve işlemlerini yürütmek.
          11) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçedeki iş ve işlemlerini yürütmek.
          12) Ordu Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Mahalli Çevre Kurulunun 26/08/2010 tarih ve 8 sayılı kararı, Ordu Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 22/09/2010 tarih ve 1661-265 sayılı yazısı, 05/07/2011 tarih ve 1549-2591 sayılı yazılarına istinaden; İlçemizde oluşturulan "Çevre Denetim Komisyonu"nca (İlçe Toplum Sağlığı Merkezi) tanzim edilen denetim tutanaklarının her ay düzenli olarak Ordu Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak ve Çevre ve Şehircilik İle İlgili İlçemizdeki Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek.
          13) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel müdürlüğünün 28/10/2005 tarih ve 12548 sayılı ve 2005/12 sayılı Genelgesine istinaden; çevresel gürültü çıkaran eğlence yerleri ve etkinliklerle ilgili işlemleri yürütmek.
          14) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Özcan BADEMCİ tarafından düzenlenen 15/12/2012 tarih ve 76/34 sayılı teftiş raporunun 44. maddesine istinaden; mahalle muhtarlarına yönelik için belli aralıklarla muhtarlara yönelik eğitim veya bilgilendirme hizmet içi eğitim çalışması yapılması, özellikle yeni seçilen muhtarların yetkileri ve sorumluluklarını bilmeleri, görev yapan muhtarların ise uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve mevzuat hakkında bilgilendirilmeleri toplantısı yapılması işlemlerini yürütmek.
          15) 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu” nun 8. maddesi,  “MSY 82-5 sayılı İl-İlçe Kaynak Sayımı Yönerge” nin 2. bölüm 6/e maddesi ve 27.06.1940 gün ve 4546 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2/13765 Karar Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü” nün ilgili maddeleri uyarınca; gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
          16) Afet Acil Durum Yönetimi İle İlgili İlçemizde hazırlanması gereken planlar ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
          17) Hükümet konağında sivil savunma ve koruyucu güvenlik ile ilgili mevzuatının uygulamasını sağlamak, takip etmek ve iş ve işlemlerini birimlerle koordine ederek yürütmek,
          18) 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı R.G. de yayımlanan 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı " Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 10.08.2009 tarih ve 2009/15316 sayılı kararla değişik ilgili maddeleri uyarınca; Hükümet konağında söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması, bina yangın güvenliği sorumlusu seçilmesi, yangın tüplerinin yılda bir kez genel kontrollerinin yapılması ve 4. yılını tamamlayan tüplerin hidrostatik testlerinin yapılması, binanın elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrollerinin yapılması,
          19) Yangın alarm sistemlerinin çalışır durumda bulunması, binada sesli ve ışıklı alarm cihazları bulundurulması, binada kritik özellikler gösteren kazan dairesi, bacalar, sığınaklar, çatıların belli aralıklarla temizliğinin yapılmasının sağlanması,
          20) Kitaplık ve dokümantasyon merkezinde görevli personelin hizmet içi eğitim ve seminerlere katılması işlemlerini yürütmek.
          21) 08.07.2005 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönergesi” hükümleri gereğince; Kaymakamlık kitaplık ve dokümantasyon merkezine gelen yayınların, gerekli ayıklamaya tabi tutulduktan sonra, hizmet alanıyla ilgili görülenlerin geliş sırasına göre bilgisayar ortamında oluşturulacak veri giriş programı ile kitaplık demirbaş defterine kaydedilmesi; her yılsonunda, bütün kitap, yayın ve belgelerin sayımının yapılarak sayım cetveli ve tutanağının düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
          22) Kaymakam tarafından görevlendirilecek personelden ayırma komisyonu oluşturulması; Ayırma komisyonunun her yıl Aralık ayında toplanarak, ayırma işlemlerini onbeş gün içinde tamamlamaları gerektiği; Ayırma komisyonunca ayrılan kitap, yayın ve belgelerin düşümü yapılarak Kaymakamlıkça diğer kitaplıklara verilmesi işlemlerini yürütmek.
          23) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca İlçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,
          24) Ordu Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 12/12/2011 tarih ve 9598 sayılı yazılarına istinaden; Dönemsel Bütçe Harcamaları kapsamında Kaymakamlığa ait bütçe harcamalarının "Ödenekler ve Harcamalar Durum Cetveli"ne doldurularak 15 Nisan ve 15 Aralık dönemlerinde Ordu Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
          25) İlçemizi ilgilendiren 15, 30 ve 60 dakikalık brifinglerin yazılı ve görsel ortamda hazırlanması, Kaymakamlık internet sitesinde yayınlamak ve 60 dakikalık güncel brifingi Haziran ve Aralık aylarında İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
          26) Elektronik evrak dışındaki genel ve birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
          27) Kamu istihdamı, otoparklar, yerel bilgi, yerel net, “sıvasız boyasız bina kalmasın” projesi, yaşlılara yönelik yapılan çalışmalar, değişim-dönüşüm-destek eylem planı, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
          28) 27 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği İş ve İşlemlerini Yürütmek,
          29) 2942 Sayılı Kanun gereğince alınacak kamu yararı kararları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
          30) Belediye tarafından yapılan çalışmaları içeren tablolar üçer aylık dönemler halinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında Belediyeden gelecek ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilecek,
          31) Dörder aylık dönemler halinde Mart, Temmuz ve Kasım aylarında Belediyelerden gelen İç Güvenlik Stratejisi yazılarının ay sonuna kadar Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmesi,
          32) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 28/09/2010 tarih ve 12534 sayılı yazısı ve Ordu Valiliği İl mahalli İdareler müdürlüğünün 07/10/2010 tarih ve 4280 sayılı yazı ile 03/01/2011 tarih ve 13 sayılı yazılarına istinaden; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında belediyelerden alınan yazıların İl mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
          33) Kaçak ve ruhsatsız yapılaşma, belediyelerden Haziran ve Aralık aylarının 15'ine kadar gelecek, Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne Haziran ve Aralık ayının son haftasında gönderilmesini sağlamak,
          34) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01/02/2012 tarih ve 3306 sayılı yazısı ve Ordu Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12/03/2012 tarih ve 2352 sayılı yazılarına istinaden; YERELBİLGİ Projesi kapsamında personel bilgilerinin 3'er aylık dönemler halinde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) aylarında veri girişlerinin yapılması işlemlerini yürütmek,
          35) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01/03/2011 tarih ve 5914 sayılı ESDEP Eylem Planı konulu yazı uyarınca; kısa adı ESDEP olan Esnaf ve sanatkarlar Değişim, Dönüşüm Eylem Planı olan; Esnaf ve Sanatkarların faaliyet gösterdiği mekanların fiziki şartları iyileştirilecek ve yeni alış veriş mekanları oluşturulacak tedbir eylem planı çerçevesinde belediyelerin Mayıs, Ağustos ve Ekim aylarında verecekleri yazılı cevapların İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
          36) 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Mahalli İdareler Şefliğinde vatandaşa yönelik görülen hizmetlerin satandart tablosunun hazırlanarak Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanması ve ayrıca tablo yapılarak vatandaşın görebileceği uygun yere asılması işlemlerini yürütmek,
          37) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İlçemizi ilgilendiren ödemeler dışındaki diğer iş ve işlemleri yürütmek,
          38) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Mahalli İdareler Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak hazır bulundurmak.  
39) Genel arşiv koruma talimatını hazırlamak, arşiv denetim işlerini yürütmek, konularına göre ayıklama ve imha iş ve işlemlerini yürütmek.
40) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.
41) İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ilçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
42) İl Meteoroloji Müdürlüğünün ilçemiz ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
42) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmalarının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
  1. İLÇE BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ
 
Birim Yetkilisi Şef Ali CÜRE’nin Görevleri: 
 
  1) Kaymakamlık birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemleri ve ağları kurmak, sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,
  2) Kaymakamlık birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları ve sarf malzemeleri ihtiyacını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak tespit etmek, gerektiğinde bunları temin etmek, donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
  3) 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu" ve 01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Bir dilekçe ile müracaat edenlere izin belgesi düzenlenmesi, İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, yılda bir kez bilgilendirme eğitiminin verilmesi işlemlerini yürütmek,
  4) Yönetmeliğin 10. maddesinde; Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların; Mülki idare amirlikleri tarafından, Yönetmeliğin 5 ve 9’uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından her ay düzenli olarak belli sayıda denetimlerin yapılaması,  Yönetmeliğin 5. maddesindeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından kanunda belirtilen (…….. TL’den ……….TL’ye) kadar idari para cezası verilebileceği işlemlerini yürütmek,
  5) 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereği, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi, işletmecilerin eğitimi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
  6) Başta e-İçişleri Projesi olmak üzere, Kaymakamlığa bağlı birimlerde uygulanacak her türlü bilgi işlem projesi ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  7) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, eğitmen ve kullanıcıların eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim organizasyonları yapmak,
  8) Kaymakamlık internet sitesinin sürekli, güvenli ve güncel olarak yayınını sağlamak,
  9) İlçe birimlerine bilgi işlem konularında her türlü desteği sağlamak,
            10) Günlük, haftalık ve aylık olarak yayımlanan yazılı ve görsel basın ile diğer kitle iletişim araçlarında, Kaymakamlık birimleri başta olmak üzere İlçe Kamu Kurum ve Kuruluşlarını ilgilendiren yazılı ve görsel haberleri günlük olarak takip etmek ve ilgili birimlerden konuyu açıklayan yazılı bilgi isteme iş ve işlemleri yürütmek,
            11) 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”nun 6 ve 8. maddeleri ile 15.11.1990 gün ve 20696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.08.1990 tarih ve 90/748 karar sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik”in 9/f ve 6/p maddeleri uyarınca;  Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde mal bildirimlerini bulundukları yer en büyük mülki amirliğine vermeleri gerektiği işlemleri yürütmek,
            12) Gazete, dergi, haber ajansları ve medya izleme merkezleri ile ilgili abonelik iş ve işlemlerini yapmak,
            13) İlçemiz kamu kurum ve kuruluşlarından gelen basın duyurusu taleplerinin yerel basına duyurulması ile ilgili işlemleri yürütmek,
            14) 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı R.G.’ de yayımlanan “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 27.04.2004 gün ve 25445 sayılı R.G.’ de yayımlanan 2004/7189 karar sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; bilgi edinme ile ilgili başvuruların yasal süresi içinde cevaplandırılması işlemlerini yürütmek,
            15) Yönetmeliğin 44. maddesine istinaden;  bir önceki yıla ait yıllık istatistikî bilgileri gösterir bir rapor hazırlanarak, her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bakanlık kanalıyla Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderilmek üzere Valiliğe gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
            16) Yönetmeliğin 43. maddesi uyarınca; Kanunun ve Yönetmeliğin uygulanması konusunda ilgili personele yönelik eğitim programları düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
            17) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) in İlçe Koordinatörlüğü görevi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
            18) Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek,
  19) Kaymakamlığı ve birimleri ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler için toplantı salonlarını ve teknik cihazları hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak,
  20) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün ilçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
  21) İçişleri Bakanlığı Toplumla İlişkiler Dairesi başkanlığının 26/06/2006 tarih ve 541 Sayılı yazısı ve Ordu Valiliği İl Toplumla İlişkiler Bürosunun 07/07/2006 tarih ve 152 Sayılı yazılarına istinaden; ilgili kurumlar alınan yazılı bilgileri 10 Nisan, 10 Ağustos ve 10 Aralık tarihlerine kadar Ordu Valiliği Sosyal Etüt Proje Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
  22) İçişleri Bakanlığı Toplumla İlişkiler Dairesi başkanlığının 22/04/2005 tarih ve 423 Sayılı yazısı ve Ordu Valiliği İl Toplumla İlişkiler Bürosunun 09/05/2005 tarih ve 97 Sayılı yazılarına istinaden; İlgili dairelerden alınan yazılı bilgilerin Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim dönemlerinde Ordu Valiliği Sosyal Etüp Proje Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
  23) Bakanlıkça İlçenin güvenlik ve sosyo-ekonomik politikaları konularında uygulanmak üzere gönderilen tedbir ve faaliyetlerin, ilgili birimler ile koordine edilerek İlçe düzeyinde uygulanmasını sağlamak ve uygulamada varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren sonuç raporlarını Bakanlığa göndermek,
  24) İlçede toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
  25) İçişleri Bakanlığı Toplumla İlişkiler Dairesi başkanlığının 06/07/2007 tarih ve 48 Sayılı yazısı ve Ordu Valiliği İl Toplumla İlişkiler Bürosunun 09/05/2008 tarih ve 1 Sayılı yazılarına istinaden; İlgili dairelerden alınan yazılı bilgilerin Ocak ve Temmuz dönemlerinde Ordu Valiliği Sosyal Etüp Proje Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
  26) Tedbir, faaliyet ve hizmetlere ait dosyalama, gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve arşivlenmesini sağlamak,
            27) AB ve DOKA kapsamında yapılan proje çalışmalarına esas olmak üzere oluşturulan İlçe proje ofisinin iş ve işlemleri yürütmek.
            28) 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8. Maddesi gereğince "Adli Sicil Belgelerinin Kaymakamlıklarca Verilmesine Dair Hizmet Entegrasyonu Protokolü" kapsamında Adli Sicil Sorgulama İş ve İşlemlerini yapmak,
            29) 24.07.1950 gün ve 7564 sayılı R.G.’ de yayımlanan “5681 sayılı Matbaalar Kanunu”nun,  1. ve 2. maddeleri uyarınca; Matbaa kurulması izne bağlı olmamakla birlikte, matbaa açılmadan evvel kurulacağı yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine, matbaayı açacak kimse ve varsa ortak veya mümessilleri tarafından imzalanan, adlarını, soyadlarını, tabiiyetlerini, ikametlerini, matbaanın yerini ve hangi dillerde ve hangi tabı sistemiyle çalışılacağı konularını kapsayan yazılı bir beyanname verilmesi işlemlerini takip etmek,
            30) 5187 Sayılı Basın Kanunu beyan bildirim vb. iş ve işlemleri yürütmek,
  31) Elektronik evrak dışındaki Genel ve birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
            32) (Mülga: 05.01.2015/22 tarihli Onayla)
  33) Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Birimlerde işlemi tamamlanan evrakın gönderilmesi başlıklı 38. maddesi ve İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 17/06/2011 tarih ve 604 sayılı yazısına istinaden "evrakın aslı elektronik imzalıdır" ibaresi yazılarak imzalamaya yetkili personel görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek,
  34) Genel arşiv koruma talimatını hazırlamak, arşiv denetim işlerini yürütmek, konularına göre ayıklama ve imha iş ve işlemlerini yürütmek.
  35) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Bilgi İşlem Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak.  
36) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak,
37) 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Bilgi İşlem Şefliğinde vatandaşa yönelik görülen hizmetlerin standart tablosunun hazırlanarak Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanması ve ayrıca tablo yapılarak vatandaşın görebileceği uygun yere asılması işlemlerini yürütmek,
38) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
  1. İLÇE DERNEKLER BÜRO ŞEFLİĞİ
 
Veri Haz.Kont.İşlt. Turan TAŞÇI’nın Görevleri:
 
     1) İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Kuruluş,    Görev, Çalışma Ve Denetim Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen iş ve işlemleri yapmak,
            2) Derneklerin kuruluş, genel kurul, beyan vb. iş ve işlemleri yürütmek,
            3) Kamu yararına çalışan derneklerin iki yılda bir denetim iş ve işlemlerini yürütmek.
              4) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
            5) Dernek Lokali izin belgesi, denetim vb. iş ve işlemleri yürütmek.
            6) 2820 Sayılı Siyasi Partilerin kuruluş bildirim vb. iş ve işlemlerini takip etmek,
            7) İlçemizde faaliyet gösteren sendikaların kuruluş bildirim vb. iş ve işlemlerini takip etmek,
            8) İdari para cezası verilmesi veya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gereken derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
            9) Lüzum görülmesi halinde denetimi yapılacak derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
          10) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Dernekler Büro Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak.  
  11) Elektronik evrak dışındaki Genel ve birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
12) 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Dernekler Büro Şefliğinde vatandaşa yönelik görülen hizmetlerin standart tablosunun hazırlanarak Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanması ve ayrıca tablo yapılarak vatandaşın görebileceği uygun yere asılması işlemlerini yürütmek,
  13) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.
  14) Genel arşiv koruma talimatını hazırlamak, arşiv denetim işlerini yürütmek, konularına göre ayıklama ve imha iş ve işlemlerini yürütmek,
15)  Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
 
F) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI BÜROSU:
 
a)      Birim Yetkilisi Veri Haz.Kont.İşlt. Abdulsamet ÇELİK’in Görevleri:
         b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali ÖZDEN’in Görevleri;
 
            1) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler ile Tüketici Hakem Heyeti toplantı, karar vb. İşlemleri yürütmek,
2) Tüketici Hakem Heyetinin birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
            3) Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,
3)Tüketici Hakem Heyeti Bürosunun sevk ve idaresinden Müdüre karşı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Abdulsamet ÇELİK sorumludur.
4) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre Tüketici Hakem Heyeti bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak,
5) 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığında vatandaşa yönelik görülen hizmetlerin standart tablosunun hazırlanarak Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanması ve ayrıca tablo yapılarak vatandaşın görebileceği uygun yere asılması işlemlerini yürütmek,
6) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak,
  7) Genel arşiv koruma talimatını hazırlamak, arşiv denetim işlerini yürütmek, konularına göre ayıklama ve imha iş ve işlemlerini yürütmek.
              8) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Büro Yetkilisi, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmalarının yanında, Mevzuat, Büro Yetkilisi, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
G)İLÇE PROJE OFİSİ
a)Veri Haz.Kont.İşlt Hüsamettin ÇOLAK’ın görevleri;
b)Hizmet Ahmet METE’nin Görevleri;
          1) AB ve DOKA kapsamında yapılan proje çalışmalarına esas olmak üzere oluşturulan İlçe proje ofisinin iş ve işlemleri yürütmek.    
         2) Kaymakamlığı ve birimleri ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler için toplantı salonlarını ve teknik cihazları hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak,
        3) İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığının 20/12/2004 tarih ve 285 sayılı ve 2004/157 sayılı Genelgeye istinaden; sokak çocukları ile ilgili yapılan çalışmaları tetkik ve takip etmek.
         4) Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek,
         5) Günlük, haftalık ve aylık olarak yayımlanan yazılı ve görsel basın ile diğer kitle iletişim araçlarında, Kaymakamlık birimleri başta olmak üzere İlçe Kamu Kurum ve Kuruluşlarını ilgilendiren yazılı ve görsel haberleri günlük olarak takip etmek ve ilgili birimlerden konuyu açıklayan yazılı bilgi isteme iş ve işlemleri yürütmek,
         6) İlçe protokol listesinin güncel olarak Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
         7) Kaymakam için gerekli bilgi notları, kurumsal sunumlar ve toplantı dokümanlarının hazırlanmasını ve muhafazasını sağlamak,
          8) Makam Hizmetleri, özel kalem ve kaymakamlık sitesi ve haber işlerini yürütmek,
          9) İlçe Çocuk Koruma koordinasyonun Sekretarya İşlemlerini yürütmek
        10) İlçeyi tanıtan yazılı ve görsel ortamda Kaymakamlık brifingini hazırlamak, değişiklik olduğunda güncellemek ve Kaymakamlık web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
        11)  Kaymakamlığımız mesaj sistemi  ile  ilgili işleri yürütmek,
        12) Kaymakamlık Web sitesi iş ve işlemlerini yürütmek
        13) Kaymakamlık makamınca yayımlanan Yönergeler başta olmak üzere Kaymakamlık internet sitesinde yayımlanan tüm bilgileri güncellemek ve amirlerince yayımlanması istenen her türlü bilgi ve belgeleri sitede yayımlamak, 
14) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Memur, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
a)Hizmetli Fatma ÇAL’ın görevleri;
            1) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü sekreterlik İş ve işlemlerini yürütmek          
2) Bayrakların kapalı kutularında düzgün bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak,
            3) Resmi Tören ve Bayramlarda Türk Bayrağı ile Atatürk Posterlerinin zamanında asılması ve kaldırılmasını sağlamak,
4) Sorumlu olduğu odaların mesai saatinden önce açık tutulması ve mesai saati dışında kilitlenmesini sağlamak                    
5) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Memur, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
            b)Hizmetli Salih DURAK’ın görevleri;
 
            1) Kaymakamlığımız İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü odasını, Sekreterliğini, Proje Ofisini, Kütüphane ve ortak kullanım alanlarının (koridor, salon, merdiven, Wc, lavobaların) temizlik işlerini yapmak,
2) Temizliği yapılan odaların kapı, pencere, dolap, masa, sandalye, koltuk ve diğer büro malzemelerinin bakımı, temizliği ve kontrolünü yapmak.
3) Kurumun temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin takip ve kontrolünün yapılarak muhafazasını sağlamak ve mesai saatleri dışında birimlerde yapılacak temizlik esnasında bürolardaki malzemelerin kontrol ve muhafazasını sağlamak.  
4) Bayrakların kapalı kutularında düzgün bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak,
            5) Resmi Tören ve Bayramlarda Türk Bayrağı ile Atatürk Posterlerinin zamanında asılması ve kaldırılmasını sağlamak,
6) Sorumlu olduğu odaların mesai saatinden önce açık tutulması ve mesai saati dışında kilitlenmesini sağlamak                    
7) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Memur, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
c)  Hizmetli Adem YİNİ’nin görevleri;
1) Kaymakam Makam Hizmetlerini yürütmek,
2) Makamın, Sekreterliğin, Özel Kalem odasının ve ortak kullanım alanlarının (koridor, salon, merdiven, Wc, lavobaların) temizlik işlerini yapmak,
3) Temizliği yapılan odaların kapı, pencere, dolap, masa, sandalye, koltuk ve diğer büro malzemelerinin bakımı, temizliği ve kontrolünü yapmak.
4) Kurumun temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin takip ve kontrolünün yapılarak muhafazasını sağlamak ve mesai saatleri dışında birimlerde yapılacak temizlik esnasında bürolardaki malzemelerin kontrol ve muhafazasını sağlamak.  
5) Bayrakların kapalı kutularında düzgün bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak,
            6) Resmi Tören ve Bayramlarda Türk Bayrağı ile Atatürk Posterlerinin zamanında asılması ve kaldırılmasını sağlamak,
            7) Kaymakamlığa ait hizmet araçlarının Şoförlük hizmetlerini yürütmek,
8) Sorumlu olduğu odaların mesai saatinden önce açık tutulması ve mesai saati dışında kilitlenmesini sağlamak                    
9) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Memur, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
     d) İşçi (Şoför) Aydın ÇELİK’in görevleri;
          1) Kaymakamlık Makam şoförlüğü görevini yürütmek,
          2) Araçların günlük temizliğini yapmak,
          3) Araçların periyodik bakımlarını takip ederek yapılmasını sağlamak,
          4) Aracı, amirinin izni olmadan başka kişi veya şoförün kullanmamasını sağlamak,
          5) Görev dönüşünde aracı parka bırakmak, gerekli emniyet tedbirlerini almak,
          6) Aracı her an göreve hazır durumda bulundurmak,
          7) Aracı şahsi işlerde kullanmamak,
8) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
d)İşçi (Hizmetli) İlhan YILDIZ’ın Görevleri;
1) Kaymakamlığımız Tüketici Hakem Heyeti bürolarını ve ortak kullanım alanlarının (koridor, salon, Wc, Lavaboları, merdiven Hükümet konağı giriş kapısına kadar ) temizlik işlerini yapmak,
2) Temizliği yapılan odaların kapı, pencere, dolap, masa, sandalye, koltuk ve diğer büro malzemelerinin bakımı, temizliği ve kontrolünü  yapmak.
3) Kurumun temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin takip ve kontrolünün yapılarak muhafazasını sağlamak ve mesai saatleri dışında birimlerde yapılacak temizlik esnasında bürolardaki malzemelerin kontrol ve muhafazasını sağlamak.  
4) Bayrakların kapalı kutularında düzgün bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak,
5) Resmi Tören ve Bayramlarda Türk Bayrağı ile Atatürk Posterlerinin zamanında asılması ve kaldırılmasını sağlamak,
6) Sorumlu olduğu odaların mesai saatinden önce açık tutulması ve mesai saati dışında kilitlenmesini sağlamak.
  7) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Büro Yetkilisi, Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Memur, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
     f) İşçi (Kaloriferci) Sabri BURNAZ’ın Görevleri;
          1) Hükümet Konağı Kaloriferinin yakılması,
          2) Kaymakam Lojmanı kaloriferinin yakılması,
          3) Kalorifer dairesi ile ilgili hizmetleri yapmak, temiz ve düzenli tutmak,
          4) Tesisatı kontrol altında bulundurmak, ısıyı ayarlamak, yakıt durumunu ilgililere bildirmek,
          5) Kalorifer tesisatının korunmasına özen göstermek, arızaları zamanında amirine bildirmek,
           6) Kazan yanarken görev başında bulunmak,
          7) Tesisatın suyunu tamamlamak, bacayı temizlemek, kazan dairesinde bulunan alet ve edevatı korumak,
         8) Kaymakamlığımız Dernekler Bürosu, Mahalli İdareler Şefliği, Hukuk İşleri Şefliği, Bilgi İşlem Şefliği, İdari Mali Hizmetler Bürosu odaları ve ortak kullanım alanlarının(koridor, salon, merdiven, Wc, lavobaların) temizlik işlerini yapmak,
          9)Temizliği yapılan odaların kapı, pencere, dolap, masa, sandalye, koltuk ve diğer büro malzemelerinin bakımı, temizliği ve kontrolünü yapmak.
          9) Kaloriferin çalışmadığı zamanlarda idarece verilecek işleri yapmak.
        10) Sorumlu olduğu odaların mesai saatinden önce açık tutulması ve mesai saati dışında kilitlenmesini sağlamak.
        11) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Şef, Müdür ve Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Memur, Şef, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
g) Makam Sekreteri İlknur ŞAHİNER’in Görevleri;
            1) Makamın Asistanlık hizmetlerini yürütmek,
2) Kaymakamın özel mahiyetteki verdiği görev ve işleri yürütmek.
3) Ziyaret ve kabulleri usulüne uygun ve gerektiğinde protokol esaslarına göre düzenlemek.
4) Kaymakamı ziyaret etmek isteyenlerden kabul edilenleri görüştürmek ve iş nedeniyle kabulü mümkün olmayanları uygun bir dille ikna etmek.
5) Kurumlardan imza için gelen evrak dosyalarını bekletmeden uygun olan zamanlarda makama sunmak ve imzalanmasını sağlamak.
6) Sekreterlikte bekleme sırasında, makamı rahatsız edecek derecede gürültü, şamata ve yüksek sesle konuşulmamasını sağlamak. 
7) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmasının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
h) Koruma (Polis Memuru)  Hamdi ŞAHİN’ın Görevleri:
 
1) Kaymakamın makamında ve görev icabı bulunduğu yerlerde her türlü emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak,
2) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Kaymakama karşı doğrudan sorumlu olmalarının yanında, Mevzuat, Müdür ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
 
ORTAK HÜKÜMLER
 
Madde 10 – (1) Her görevli kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütecektir.
2) Her bir personel izinli, raporlu veya herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı zamanlarda kendine verilen görevler başka bir personel eliyle gördürülebilecektir. Birimlerde çalışan personellerden herhangi biri görevli veya izinli olduğu veya herhangi nedenle görevde bulunmadığı zamanlarda, görevli olduğu işler aynı birim içinden başka bir memur eliyle yürütülecektir. Aynı birimde personel bulunmaması halinde ise başka birimlerden görevlendirilecek personel tarafından yürütülecektir.  
            3) Birimlerde çalışan her personel devlete ait telefon, elektrik vb. her türlü araç ve gereçlerin kullanımında tasarruf tedbirlerine azami ölçüde riayet edeceklerdir.
            4) Memurun masasında işlem görmeyi bekleyen evrak varken, başkalarıyla gereksiz sohbet ve tartışmalar yapması ve daha da önemlisi sosyal paylaşım sitelerinde gezinerek zaman öldürmesi düşünülemez.
            5) Tüm personel görevinde kılık kıyafetine, çalışma oda ve mekânların tertip ve düzenine azami dikkati göstereceklerdir.
            6) Birimlerdeki demirbaş eşyaların ve malzemelerin bakım, tertip ve düzeninden birinci derecede birimde görevli personel sorumludur.
            7) Her birim, biriminde bulunan demirbaşların listesini tanzim edecek ve tasdikinden sonra büroda uygun bir yere asılmasını sağlayacaktır.
            8) Kaymakamlığa gelen hiç bir yazı, genelge, talimat ve mahkeme müzekkereleri kayıt edilmeden ve zimmetsiz olarak ilgili birime veya kurumuna verilmeyecektir.
            9) Hiç bir personel kendisinse imza yetkisi verilmedikçe dilekçe ve resmi yazıların havalesini yapmayacaklardır. Bu konuda hiç bir surette inisiyatif kullanılmayacaktır.
            10) Tüm personel tarafından gizliliğe riayet edilecektir. Hiç bir resmi evrak veya yapılan işlemlerle ilgili bilgi dışarıya sızdırılmayacak, yetki verilmedikçe herhangi bir açıklamada bulunulmayacaktır.
            11) Kaymakamlık birimlerinde çalışan tüm personelin kendi birimleriyle ilgili ve görevli olduğu konularda, İçişleri Bakanlığınca en son yayınlanan teftiş rehberine göre bütün iş ve işlemleri her an teftişe hazır halde bulunduracaklardır. 
12) İş bu Yönergede verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve uygulanmasından her derecedeki birim amiri, birim veya büro yetkilisi doğrudan sorumlu olacaktır.
13) Kendisine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru biçimde yerine getirmekten Hizmetli Memura, Memur Şefe, Şef Müdüre, Müdür Kaymakama ve Sekreter, Koruma Görevlisi, Şoför ise Kaymakama karşı doğrudan sorumludur. Ayrıca her birim ve bürolarda çalışan tüm personel kendilerine verilen görevlerden dolayı İlçe Yazı İşleri Müdürüne ve Kaymakama karşı sorumludur.
 
YÜRÜRLÜK
Madde 11 ‒ (1) Kaymakamlığımızca daha önce yayımlanan 13/11/2014 tarihli Personel Görev Bölümü Yönergesi yürürlükten kaldırılmış olup, iş bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
Madde 13 – (1) Bu Yönergeyi Fatsa Kaymakamı yürütür.
 
                                                                                                                          ..../01/2016
Mehmet YAPICI
Fatsa Kaymakamı