T.C.
FATSA KAYMAKAMLIĞI
 
KAMU HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİ VE ETKİNLİĞİ YÖNERGESİ
 
 
 
 
AMAÇ
           
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, kamu hizmetlerinde verim ve etkinliğin sağlanması için kamu kuruluşlarında görevli tüm personelin yerine getirmekle yükümlü oldukları hususlarla, sorumluluk ve yasakların nelerden ibaret olduğunu açıklamaktır.
 
2) Vatandaşlarımızın devlete olan güvenini devam ettirmek, hizmetlerin disiplinli ve olumlu çalışma ahengi içerisinde sürdürülmesini sağlamaktır.
 
 
KAPSAM
 
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Fatsa ilçesindeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarını kapsar.
 
 
DAYANAK
 
MADDE 3 - (1)  Bu yönerge T.C. Anayasası, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş, Görev ve Esasları Hakkında Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
SORUMLULUK
 
MADDE 4 - (1)  Kapsam bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlarla bunların personeli bu yönergede belirtilen hususları kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler çerçevesinde yerine getirirler. Her kurum amiri, bu yönergede belirtilen konuların yerine getirilmesinden, kontrolünden ve maiyetindeki personelin bilgilendirilmesinden Kaymakamlık Makamına karşı sorumludur.
 
2) Yapılacak bütün denetimlerde, yönerge hükümlerinin uygulanması öncelikle denetlenecek ve birim amirlerinin değerlendirilmesinde yönerge hükümlerinin uygulanması dikkate alınacaktır.
 
 
 
HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR
 
ATATÜRKÇÜLÜK
 
 
MADDE 5 - (1) Günümüzde Devlet Yönetimine hâkim olması istenen hizmet felsefesi Atatürkçülükten Kaynaklanmaktadır. Tüm Kamu Personeli gerek hizmetin yürütülmesi, gerekse ekonomik ve sosyal olayları anlayış ve değerlendirme açılarından Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük önder Atatürk’ün belirlediği ilkelere bağlı, onun Türk Milletine gösterdiği yolda kalkınma ve Dünya tarihi içerisindeki yeri ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, Milliyetçiliğini, Laiklik ve Eğitim anlayışını Bağımsızlık Hareketlerindeki öncülüğünü, Ekonomik ve Sosyal Görüşü, İnsanlık anlayışı ve barışçılığını ve büyük devlet adamlığını niteliklerini yaymak ve yaşatmak olmalıdır. 
 
 
 
OBJEKTİFLİK VE TARAFSIZLIK
 
MADDE 6 - (1) Devlet Memuru kendisine verilen görevi yerine getirirken tam anlamıyla tarafsız bir tutum ve anlayış içinde bulunmalıdır. Resmi ve özel yaşamlarında tarafsızlığa gölge düşürmemelidir. Bu aynı zamanda Anayasa emri gereğidir.
 
Toplumda idareye olan güvenin ve adalet duygusunun zedelenmemesi, idarenin objektif ve tarafsız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan idare, tüm eylem ve işlemlerinde objektif ve tarafsız olacak ve çalışmalarında sadece hukuku ve kamu yararını gözetecektir.
 
Yönerge kapsamındaki bütün kuruluşlar konuya bu anlayışla yaklaşarak yaptıkları bütün işlemlerde, alınan kararlarda, yazışmalarda, emir ve talimatlarda her durum ve şartta objektif davranmaya özen göstereceklerdir. Yazışmalarda ifade edilmek istenilen konunun doğru ve tam anlatıldığından emin olunacak, yanlış anlaşılmaların, uygulamalarda olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağının bilinci içerisinde hareket edilecektir.
 
 
YÖNETİME GÜVEN
 
MADDE 7 - (1)  Vatandaşa hizmet vermek amacıyla kurulan kamu kurumlarında kendisine iş verilen Devlet memuru her şeyden önce halka karşı sorumlu olduğu anlayışına sahip olmalıdır. Kamu görevlilerinden iyi davranış ve ilgi beklemek vatandaşın yasal hakkıdır. Vatandaşın haklı istek ve şikâyet ve sorunları ile ilgilenmek bunları takip etmek ve bunları yerine getirmek devlet memurunun görevidir.
 
 
ÇALIŞMA ZAMANLARINA UYARLIK
 
MADDE 8 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri, mevsim özelliklerine göre İl Valiliklerince belirlenmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereği çalışma saatleri Ordu Valiliğince tespit edilen Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saati sabah 08.00 – 12.00 öğle sonu 13.00- 17.00 arasıdır.
 
Kamu görevlilerinin verimli bir çalışma temposuna ulaşması ancak mesai saatlerine tam olarak riayet etmekle mümkündür. Bütün kurum ve kuruluşlarda görevli personel kendi kurumlarınca belirlenen mesai saatlerine titizlikle uyacaklar ve uyduklarını gösterir mesai takip çizelgelerini zamanında ve usulüne uygun biçimde dolduracaklardır. Çizelgeler mesai saatinin başlamasından itibaren en geç 10 dakika içerisinde kurum amirinin masasında olacaktır.
 
Daire amirleri personelin (izinli, raporlu vs.) durumlarını çizelgeye işleyecekler, keyfi olarak işe geç gelen ya da hiç gelmeyen görevliler hakkında görevlerini savsamaları nedeniyle derhal disiplin soruşturması başlatacaklardır. Her birim amiri kendi birimindeki memurun mesaisinden Kaymakama karşı sorumludur. İşe geç gelen veya keyfi olarak gelmeyen kurum ve kuruluş amirleri hakkında da hiyerarşik düzen içerisinde hareket edilerek gereği yapılacaktır.
 
Mesai saatleri içerisinde tüm personel kendi işiyle ilgilenecek, sosyal paylaşım sitelerinde gereksiz yere zaman öldürmek veya bir araya gelerek sohbet ve muhabbet gibi işlerle ilgilenilmeyecektir. Serbest zamanlarda mevzuat ve uygulama yönünden tüm personel bilgisini artırmaya çalışacaktır.
 
           
VERİLEN EMRİN UYGULANMASI VE GÖREVLERİN ZAMANINDA YAPILMASI
 
MADDE 9 - (1) Yetkili amir ve mercilerden alınan ve yasaya uygun olan emirleri noksansız olarak yerine getirilmesi ve astlara verilen emirlerin zamanında noksansız olarak uygulanması durumu ile sonuçların emri veren mercie ulaştırılması sağlanmalıdır. Hizmette hakkaniyet, sürat ve iyi niyet asıldır.
 
 
ÇALIŞMA DİSİPLİNİNE UYULMASI 
 
MADDE 10 - (1) Her kurumda uyulması gerekli ortak genel hususlar ayrıca her kurum kendi hizmet özellikleri içinde şekillenen prensipleri bulunur. Belirlenen tüm kuralların disiplin içinde uygulanmasında asıl ağırlık kurum amirlerindedir. Amirler gerek kendi dışında şekillenen gerekse hizmet gerekleri ışığında uygulamaya koydukları emirlerin uygulandığını, koyacakları sistemle sürekli denetlemelidir. Hizmet hayatında çok emir verilir, emirlerin uygulanması şansı, üst kademelerce denetleneceğinin bilinmesi ile artar ve gerçekleşir.
 
 
KURUMLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA
 
MADDE 11 - (1) Hizmetlerin yürütülmesinde kurumların ihtiyaçlarının karşılanmasında kurumlar arasında sağlıklı bir dayanışmaya ihtiyaç vardır. Özellikle yaşadığımız dönemde kurumlar olumlu ve yapıcı bir anlayışla birbirlerine yardımcı olmayı Kaymakamlık uyarısı olmaksızın yerine getirmelidir.
 
Daireler arasında gerekli koordinasyon sağlanacak, hizmet aracı, fotokopi makineleri vb gibi araçların ortak kullanılması sağlanarak hizmetlerin birlikte yaratılmasına imkân sağlayan karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğine önem verilecektir. Aracı olan birimlerimiz bu konuda gerekli özeni gösterecek, kurum aracı zihniyeti ile hareket etmeyip bütün araçların kamu malı olduğu bilinciyle hareket ederek gereksiz çekişme ve polemiklerden uzak duracaklardır.
 
 
TEFTİŞ VE DENETİMLER
 
MADDE 12 - (1) Her türlü teftiş veya denetim sonucunda düzenlenen teftiş raporları Kurum Amirleri tarafından madde madde incelenmeli, görülen hatalı işlemler ile noksanlıkların düzeltilmesi ve tamamlanması temin ve takip olunmalıdır. Periyodik şekilde yapılan teftişlere ait raporlar zaman zaman ele alınmalı ve hataların tekrarına göz yumulmamalıdır.
 
 
HİZMET İÇİ EĞİTİME ÖNEM VERİLMESİ
 
MADDE 13 - (1)Son yıllarda devlet hizmetinde Hizmet İçi Eğitime gereken dikkat gösterilmemektedir. Bu nedenle yeni kadroların yetişmesinde tecrübeli kamu görevlilerinin örnek davranış ve çalışmalarından yararlanmak için her kademedeki kamu hizmetlerinde Hizmet İçi Eğitim Programlarının düzenlenmesinde gerekli duyarlılığın gösterilmesi kurum amirlerince sağlanmalıdır.
 
 
BASINA BİLGİ VE DEMEÇ VERİLMESİ
 
MADDE 14 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 inci maddesi uyarınca kamu hizmetleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo, tv. kuruluşlarına bilgi ve demeç verme yetkisi Valilik Makamına aittir.
 
Basında çıkan ihbar ve şikâyetler ile ilgili daire müdürleri tarafından her hangi bir emir beklenmeksizin doğrudan doğruya dikkatle incelenecek ve sonuçtan en kısa zamanda Kaymakamlık Makamına bilgi sunulacaktır.
 
Basına gerektiğinde gönderilecek cevabın içeriği Kaymakamlık Makamı tarafından bizzat takdir olunacaktır.
 
 
 
DAVRANIŞ VE KILIK KIYAFET    
 
MADDE 15 - (1) Kurum ve kuruluş amirleri maiyetindeki personelin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’ne riayet etmelerini sağlayacak ve bizzat takip edeceklerdir.
 
Kamu kurumları personelinin mesai içindeki davranışlarında bulunduğu gibi görev dışındaki davranışlarında da resmi unvanı zedelemeyecek anlayış içinde olmalıdır. Kamu görevlileri özel yaşantıları ile toplumda güven ve saygınlık kazanmak zorundadır.
 
Tüm Kamu görevlileri 3628 Sayılı yasa gereği Mal Bildiriminde bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa aykırı haksız kazançlardan uzak durması toplum içindeki memurun vakar, itibar ve saygınlığını küçük düşürecek alkol, kumar gibi vatandaşlarca hoş görülmeyen hareketlerden kesinlikle kaçınılacaktır alışkanlıklardan sakınması gerekir.
 
 
DİLEKÇE, BİLGİ EDNME HAKKI VE RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
 
MADDE 16 - (1) Resmi Yazışmalarda düzen ve disiplinin sağlanması amacıyla 02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile Valilik ve Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergelerindeki hükümlere aynen uyulacak ve personelin eğitimi konusunda Kurum Amirlerince gereken önlemler alınacaktır. Öncelikle Kurum Amirleri Yönetmelik ve Yönerge hükümlerini inceleyecekler ve yazışmaların bu esaslara göre yapılmasını temin edeceklerdir
 
Üst makamlardan gelen yazılara zamanında cevap verilecek, hiçbir surette tekide mahal bırakılmayacaktır. Cevabi yazılarda, imzaya sunulan yazılarda gelen yazının aslı da ilişikte sunulacak, yazıların geciktirilip geciktirilmediği kontrol edilecektir.
 
Daireler arası ve üst makamlarla yapılan yazışmalarda imzalanacak yazılar mutlaka okunacak ve sıralı memur, şef ve müdür tarafından parafe edilecektir. Düzensiz ve anlatım bozukluğu içeren yazılar geri çevrilecektir.
 
Resmi yazışmalarda düzen ve disiplinin sağlanmasında tüm birimler aynı şekilde hareket edeceklerdir. 
 
Bu esaslara göre;
a) İlçemizdeki tüm kurumlar yazı başlıklarında T.C.’den sonra mutlaka FATSA KAYMAKAMLIĞI İbaresini yazdıktan sonra kendi kuruluş adını yazacaklardır.
 
Örneğin;
                T.C
FATSA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
b) Yazı metninin bitiminde:
 
- Alt makamlara yazılan yazılar için RİCA EDERİM,
- Üst ve eşit makamlara yazılan yazılar için ARZ EDERİM,
-Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar için ARZ VE RİCA EDERİM yazılacaktır.
           
Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme hakkını kullanması hali Anayasamızın 74. maddesi ile 3071, 4778 ve 4982 sayılı Kanunlar ile teminat altına alınmıştır. Bu itibarla İlçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına vatandaşlar tarafından yapılacak başvuru sonuçları veya yapılmakta olan işlem safahatı hakkında dilekçe sahiplerine ilgili kanunlar çerçevesinde süresi içinde cevap verilecektir.
 
                                                                                     
ÇALIŞMALARDA TASARRUFA ÖZEN GÖSTERİLMESİ:  
 
MADDE 17 - (1) Her seviyedeki kurum yöneticileri, ellerindeki ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanacaklardır. Dairelerde işgücü, zaman ve maddi açılardan savurganlığa meydan verilmeyecek, azami tasarrufa özen gösterilecek, israf sayılacak davranışlardan kaçınılacaktır.
 
Devletin Cari Harcamalarının Devlet Bütçesi içinde en geniş dilimi işgal ettiği bilinmektedir. Ekonomik sıkıntıların önüne geçilmesi için her kademede tasarrufa göstereceğiniz özenle devletimize yardımcı olacağımız inancını taşımalıyız.
 
Kamu hizmetlerinin yürütümünde araç olan kamu malı, kamu parası ve kamu personeli iktisadilik prensibiyle kullandırılacak, savurganlığa mahal verilmeyecektir. Kamuda verimliliğin artırılmasına yönelik her türlü tedbirler alınacaktır.
 
Başbakanlık, Bakanlık ve Genel Müdürlük ile Valilik emir, Genelge mesajları her zaman el altında bulunacak şekilde saklanacaktır.
 
 
BRİFİNG DOSYASI DÜZENLEME
 
MADDE 18 - (1) Her kurumda bir brifing dosyası düzenlenecek ve ilgililer, istendiğinde, brifing sunmak üzere hazırlıklı bulunacaklardır. Hazırlanan brifingler 3 nüsha olarak düzenlenecek; 1 nüsha Kaymakamlık Makamına arz, 1 nüsha İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdi, diğer nüshası da Kurum Amirliğinde her an kullanılabilecek şekilde muhafaza edilecektir. Bu dosyalara değişiklikler hemen işlenecektir. Dosyaların altı ayda bir gözden geçirilmesi ve noksanlarının giderilmesi Kurum Amirliğince sağlanacaktır.
 
 
İZİN İŞLEMLERİ
 
MADDE 19 - (1) Kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için kurumlar, personele yıllık izinler kullandırılırken, kurumun yıl içerisindeki iş yoğunluğu dikkate alınacak izinlerin iş yoğunluğunun düşük olduğu aylarda ve dairede işleri aksatmayacak şekilde kullandırılması sağlanacaktır. Yıllık izinler bitmeden mazeret izni kullandırılmayacaktır. Mazeret izni bir hak olarak değil, ihtiyaç için olduğu düşünülmeli ve mecbur kalmadıkça başvurulmamalıdır. İzin alacak birim amirleri Makama bizzat başvuracaklardır.
           
Ayrıca her personele ait izin takip formu düzenlenecektir. İzin talep edildiğinde izin yazısına ekli olarak, daha önce kullanılan izinlerin işlendiği izin takip formu ile makama sunulacaktır.
 
 
MİLLİ GÜN VE TÖRENLERE KATILMA                
 
MADDE 20 - (1) Gerek resmi kutlamalara katılma, gerek törenlerde izleme bir angarya olarak görülmemelidir. Özellikle kurum amirleri bu konuda gereken duyarlılığı göstererek; Milli bayramların coşkusu ve heyecan içinde kutlanması için gerekli her türlü tedbirin alınmasından koordinasyon ve işbirliği içinde olacaklardır. Milli bayramlar resmikabul günleri ve törenlere kurum amirleri özürsüz katılacaklardır. Resmi bayramlar ve Anma günlerinde Anıtlara konulacak çelenklerin hazırlanma–taşıma ve sunulması kurum amirlerince bizzat sağlanacaktır.
 
 
DEVLET ARAÇLARININ KULLANIMINDA ÖZEN GÖSTERİLMESİ  
                                                             
MADDE 21-(1) Kamu Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla tahsis olunan taşıtların özel hizmetlerde kullanılması 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri ile yasaklanmıştır. Ayrıca Başbakanlık Genelgeleri ile bu taşıtların ne şekilde göreve gönderilecekleri, bakım ve onarımının nasıl yapılacağı belirli esaslara bağlanmıştır. Kurum amirleri başta kendileri olmak üzere tüm personelin bu esaslara uymaları sağlanacaktır. Araçların göreve çıkması günlük görev kâğıdı ile mümkündür.
 
                                                                                                                                  
DEVLET BİNALARINI İYİ KORUMA VE KOLLAMA   
 
MADDE 22 - (1) Ortak veya müstakil binalarda çalışan birimlerin devlet binalarının en iyi şekilde bakımın sağlamak, güvenliği sağlayıcı önlemleri özel mevzuatına göre almak zorundadırlar. Kurum amirleri KAMU BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HK. YÖNETMELİĞE GÖRE, Yangından Koruma Ekipleri teşkili düzenlemelerinin yapılması gerekli, cihazların alınması işlevlerinin eksiksiz yapılması sağlanmalıdır.
           
Yine devlet binalarının “SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ“ hükümlerine göre sabotajlara karşı koruma planlanması değişen şartlara uygun olacak şekilde gerçekleştirmelidirler. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait binaların dışı ve içiyle temiz,  tertipli ve düzenli olması sağlanmalıdır. Kurum amirleri personeli arasında olağanüstü durumlarda en süratli şekilde haberleşmeyi sağlayacak düzenlemeleri yapmak zorundadır.
 
 
BÜROLARIN TANZİMİ
 
MADDE 23 - (1) Resmi dairelerin, mevcut yerleşme durumlarına göre büroların tanziminde azami düzenin sağlanmasında gerekli dikkati gösterilmelidir.
 
 
KURUM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ SAİR ÖNEMLİ KONULAR
 
MADDE 24 - (1) Devlet dairelerimiz bir özel işyeri gibi ziyaretgâh olmaktan kurtarmak zorundayız. “EN GÜZEL ZİYARET EN KISA SÜRELİDİR“  esprisini tüm ziyaretçilere benimsetici bir yaklaşım içinde olmalıyız. Hizmetlerin ve çalışmaların yerine getirilmesinde işlerin yürütülmesine mazeret arayan değil, işlerin yürümesi için yapıcı çözüm öneren görevlilere ihtiyacımız vardır.           
            
2) Açılan soruşturmalar sürüncemeye bırakılmadan bitirilmeli, soruşturmalar takip edilmeli ve zamanında sonuçlandırılmalıdır.
 
3) Hastalığı nedeniyle rapor alan kamu görevlileri, raporlarını süratle kurumuna tevdi edecekler ve ( raporu veren tabiplikçe hastalık iznini görev mahalli dışında geçirmesine lüzum görülenler hariç) görev mahallinde geçireceklerdir. Kurumlar alınan sağlık raporlarını, raporlar kendilerine ulaşır ulaşmaz sağlık iznine çevireceklerdir.
           
Hiçbir personel raporları sağlık iznine çevrilmeden hastalık iznine ayrılmayacaklardır. Rapor süresinin bitiminden sonra getirilen raporların sağlık iznine çevrilmesi kabul edilmeyecek ve rapor süresi kadar göreve gelmemiş kabul edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
 
4) İnsan haklarının kullanımının sınırlarının genişletilmesi ve hakların kullanımının ihlal edilmesinin engellenmesi en önemli hedeflerimizdendir. İdare, hizmetinde olduğu vatandaşa saygılı olacaktır. Bu kapsamda hakların kullanımına ilişkin mekanizmaların etkin çalışması sağlanacak, İlçe İnsan Hakları Kurulu kararlarının gereği mazeretsiz ve hassasiyetle yerine getirilecektir.
 
5) Verilen bir emir ve talimatla ilgili olarak işin sonucundan ve gidişatından Makama mutlaka bilgi verilecektir. Hiçbir şekilde verilen emir ve talimat tekrar ettirilmeyecektir. Kurum ve kuruluş amirleri konuyla bizzat ilgilenecek ve verilen görevi en kısa zamanda ve tam olarak sonuçlandırmaya çalışacaktır. Unutulmamalı ki, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz.
 
6) Makama giriş ve çıkışlarda devlet memuruna yakışır bir şekilde davranış gösterilecektir. Kılık kıyafeti düzgün olmayanlar makama kabul edilmeyeceklerdir.
 
7) Herhangi bir konuyla ilgili olarak Makama gelen daire amir ve memurları, konusuna tam vakıf olacaklar, konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi getireceklerdir. Kurum amirleri karşılaştıkları sorunları öncelikle İlçe düzeyinde çözmeye çalışacaklar, kurumuyla ilgili herhangi bir sorunu Kaymakamlık Makamıyla görüşmeden Valilik Makamına (İl Müdürlüğüne) götürmeyeceklerdir.
           
8) Laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin bir memuru olduklarının bilinciyle, İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını “Devlet Kapısı” görerek sorunlarına çözüm arayan vatandaşlarımıza yumuşak, güler yüzlü davranılarak, onların dairelerimizden memnun ayrılmaları sağlanacaktır.
           
MADDE 25 - (1) İş bu Yönergede belirtilen hususların uygulanmasından her daire amiri kendi personelinden sorumludur.
 
           
YÜRÜRLÜK:
 
MADDE 26 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
YÜRÜTME:
 
MADDE 27 - (1) Bu Yönergeyi Fatsa Kaymakamı yürütür.
 
 
 
 
 
…/01/2016
 
Mehmet YAPICI
Fatsa Kaymakamı