T.C
FATSA KAYMAKAMLIĞI
 
HÜKÜMET KONAĞI DAİRE HİZMETLERİ
YÖNERGESİ
 
 
 
 
 
AMAÇ
 
 
MADDE1 - (1) Bu Yönerge; Fatsa Hükümet Konağının güvenlik, yangın önlemleri, nöbetçi memurluğu, bakım onarım, enerji verimliliği, bina içi ve bahçe temizliği, çevre düzenlemesi, kalorifer hizmetleri ve araç parkına ilişkin görev ve sorumluluklar ile yapılacak çalışmalarda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
 
 
KAPSAM
 
 
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Fatsa Hükümet Konağında görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birimleri kapsar.
 
 
YASAL DAYANAK
 
MADDE 3 - (1)
a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
 
b) 12482 Sayılı Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik,
 
c) 2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 
d) 19/11/2015 Onay Tarihli Hükümet Konağı Yangından Korunma Yönergesi.
 
 
GÜVENLİK HİZMETLERİ
 
MADDE 4 - (1) Fatsa Hükümet Konağının iç, dış ve çevresi ile A, B, C blokların giriş kapılarının 24 saat  güvenliğinin sağlanmasından İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumludur. Bu amaçla Hükümet Konağının girişinde tatil günleri dahil mesai saatleri içinde ve dışında 24 saat süre ile nöbetçi güvenlik görevlisi bulundurulur.
           
Güvenlik Görevlileri;         
  
a) Hükümet Konağının mesai saatleri içinde girişini kontrol eder. Gerektiğinde üst araması yapar ve varsa silah vb. tutanakla teslim alır. Konu ile ilgili gerekli incelemeyi yapar ve çıkışta yine tutanakla teslim eder. Söz konusu tutanakları dosyada muhafaza eder.
 
b) İş takibi için gelenlerin beraberinde getirdikleri paket, çanta vb. eşyaları da gerektiğinde arar.
 
c) Hükümet Konağına gelen seyyar satıcılar ile pazarlamacıların beraberinde eşya ve paketlerle içeriye girmeleri yasaklanmış olup, içeriye alınmalarına engel olur.
 
d) Hükümet Konağında bulunan Kurumların görevli personeli, çalışma saati bitiminde hükümet konağındaki büro ve katları dolaşarak, açık musluk, lüzumsuz yanan elektrik, yangına neden olabilecek unsurlar ile kilitsiz kapı bulunup bulunmadığını kontrol eder. Giderebildiği olumsuzlukları giderir, gideremediklerini ilgili kurum amirlerine bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasından kurum amirleri sorumludur.
 
 
BİNA GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 
MADDE 5 - (1) Hükümet binasının güvenliğinden İlçe Afet Acil Durum Bürosu adına İlçe Mahalli İdareler Şefi “Bina Güvenlik Amiri” olarak görevlidir.
 
MADDE 6 - (1) Yangın Güvenliğinin Sağlanmasında;
 
a) Hükümet Konağında, 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, Hükümet Konağı Yangın Yönergesinin hazırlanması, yangın eğitim ve tatbikatlarının yapılması ve yangın söndürme tüplerinin kontrolünden İlçe Mahalli İdareler Şefliği sorumludur.
 
b) Hükümet Konağında hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlarca, kurumların çalışma oda ve bölümlerinde çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar yangın önlemlerinin alınması ve kontrol edilmesinden yangın güvenliği sorumlusu olarak birer asil ve birer yedek personel görevlendireceklerdir.
 
c)Yangın güvenliği konusunda Belediye İtfaiye Teşkilatı ile Hükümet binası Bina güvenlik amiri arasında bir protokol düzenlenecektir.
 
d)Yangın güvenliği kapsamında kalorifer bacaların temizliği ve elektrik tesisatının yıllık kontrollerinin yapılası Bina güvenlik Amirince sağlanacaktır.
 
e) Hükümet binası (A, B ve C blokları) içersindeki çalışma odalarında veya ortak kullanım alanlarında elektrikli ısıtıcı (Klima), elektrikli soba, tüp, ütü, su ısıtıcı vb. kullanılması yasaktır. Enerji verimliliğini olumsuz yönde etkileyecek ve yangına neden olabilecek bu tür unsurların kurumlarda kullanılmaması kurum amirlerince sağlanacaktır.
 
f) Kurumlar tarafından çalışma odalarında yapılması düşünülen tadilat, bakım-onarım, elektrik tesisatlarında ve kullanım alanlarında değişiklik vb. yapılmadan önce mutlaka Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ve Mülki Amirden uygunluk görüşü ve onayı alınacak ve kontrolü ise bina güvenlik amirince sağlanacaktır.
 
 
NÖBETÇİ MEMURLUĞU HİZMETLERİ
 
MADDE 7 - (1) Hükümet Konağı Nöbetçi Amirliği ve Nöbetçi Memurluğu Yönergesinin hazırlanması ile yangın ve sabotajlara karşı korunmaya yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesinden İlçe Mahalli İdareler Şefi sorumludur.
 
 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİ
 
MADDE 8 - (1) 15 Şubat 2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 15/08/2008 gün ve 1819 sayılı yazıları ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliği konusunda yapılacak çalışmaları ve alınacak tedbirler konusunda gereken dikkat ve hassasiyet gösterilecek ve uygulamalara ilişkin bilgiler her yıl Mart ayı sonuna kadar Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne göndermekten İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.
 
 
BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
 
MADDE 9 - (1) Hükümet konağının ortak kullanım alanlarında yapımına ihtiyaç duyulacak olan bakım ve onarımların yaptırılmasından İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.
 
2) Kurumların kullanımından kaynaklanan küçük çaplı bakım ve onarımlar ilgili kurumlarca yaptırılacaktır.
Örneğin; hükümet konağında hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşların kullanımında bulunun mahallerde, kullanımından dolayı kırılan veya bozulan kapı ve pencere kolları, kilitleri,  tuvaletlerdeki pisuvar, musluk, batarya ve rezervuarların değiştirilmesi veya tamir edilmesi, kırılan camların yerine yenilerinin takılması, elektrik, lamba ve prizlerinin satın alınması, tamiri vb. işletme ve bakım hizmetleri kapsamındaki işlemler arızaların oluştuğu mahalleri kullanan birimlerin görev ve sorumluluğundan olduğundan söz konusu malzeme ve hizmetlerin, bu mahalleri kullanan kurumlarca, bütçelerinden temin edilecek ödeneklerle satın alınarak yaptırılması gerekmektedir.
 
 
TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
 
MADDE 10 - (1) Hükümet Konağı ile bahçesinin bakım onarım ve temizliği yapılmasının sağlanmasından ve kontrolünden İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.
 
2) Hükümet Konağı ve bahçesinin temizliği ve güzel görünümü için haftanın belirli günlerinde, tüm kurumların hizmetlileri arasında nöbet usulü ile temizlik yaptırılması sağlanacaktır.
 
3) Hükümet konağı A Blok zemin kat, 1. kat ve 2. katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavabo vb. temizliğinin yapılmasından Cumhuriyet Başsavcılığı sorumludur.
 
4) Hükümet Konağı B Blok Zemin Katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavoba vb. Temizliği aynı katta hizmet veren kurumlarca ortaklaşa sağlanacak olup, kontrolünden İlçe Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birimi sorumludur.
 
5) Hükümet Konağı B Blok I.Katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavoba vb. Temizliği aynı katta hizmet veren kurumlarca ortaklaşa sağlanacak olup, kontrolünden İlçe Mal Müdürlüğü sorumludur.
 
6) Hükümet Konağı B Blok II.Katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavoba vb. Temizliği aynı katta hizmet veren kurumlarca ortaklaşa sağlanacak olup, kontrolünden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumludur.
 
7) Hükümet Konağı C Blok bodrum katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavabo vb temizliklerinden İşkur Merkezi Müdürlüğü sorumludur.
 
8) Hükümet Konağı C Blok Zemin katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavoba vb. Temizliği aynı katta hizmet veren kurumlarca ortaklaşa sağlanacak olup, kontrolünden İlçe Nüfus Müdürlüğü sorumludur.
 
9) Hükümet Konağı C Blok I.Katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavoba vb. Temizliği aynı katta hizmet veren kurumlarca ortaklaşa sağlanacak olup, kontrolünden Sos.Yrd.Vakfı Müdürlüğü sorumludur.
 
10) Hükümet Konağı C Blok II. Katın ortak kullanım alanı, merdiven, wc, lavoba vb. Temizliği aynı katta hizmet veren kurumlarca ortaklaşa sağlanacak olup, kontrolünden İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.
 
11) Hükümet konağında hizmet veren birimlerin temizlik görevlileri kendi sorumluluk bölgelerinin günlük temizliğinin yapılmasından sorumlu olup, kurum amirleri günlük temizlik ile ilgili gerekli kontrol ve takibi yapacaklardır.
 
12) Aynı katta hizmet veren birimlerden birisinin hizmetlisinin izinli veya raporlu olması halinde, kendi katında bulunan diğer birimlerle koordinasyon sağlanarak temizlik işlerinin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
 
13) Hükümet Konağında hizmet veren her birimin amiri kuruma tahsis edilen servis, arşiv ve deponun temizlik, tertip, düzen ve güvenliğinden sorumludur.
 
14) Hükümet Konağı çay ocağının tertip, düzen, temizlik ve güvenliğinden kiracı sorumlu olup, koridor ve merdivenlerde boş kasa ve kullanılmayan malzeme bulundurulmayacaktır.
 
15)Hükümet Konağı genel temizliği ile çalışma odalarının temizliği sırasında toplanan çöp ve kâğıtların günlük olarak çöp alanlarına dökülmesi ve gerekli görülenlerin yakılarak imha edilmesi sağlanacaktır.
 
 
ELEKTRİK, SU VE KALORİFER HİZMETLERİ
 
MADDE 11 - (1) Hükümet Konağı kalorifer, su ve elektrik hizmetlerinin yürütülmesinden Mal Müdürlüğü sorumludur.
 
2) “Kalorifer Tutuşturucu Belgesi” olmayan birisinin kalorifer yakmasına müsaade edilmeyecektir.
 
3)Kalorifer dairesinin temizliği, çöplerin dökülmesi, tertip ve düzeni kaloriferciler tarafından sağlanacaktır.
 
4)Kalorifer dairesi, önü ve merdivenleri ile kaloriferlerin yakılmadığı dönemde bahçenin ve çiçeklerin bakım ve sulama işleri kaloriferci tarafından yerine getirilecektir.
 
 
ARAÇ PARK HİZMETLERİ
 
MADDE 12 - (1) Hükümet Konağı araç parkının tertip ve düzeninden, kapasitesinden fazla aracın parka girmesinin engellenmesinden İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.
 
2) Hükümet Konağı bahçesinde her ne suretle olursa olsun patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçlar park ettirilmeyecek ve bu araçların bahçeye girmesine izin verilmeyecektir.
 
3) İhtiyaç duyulduğunda, araçların tertip ve düzeninin sağlanmasında ve izinli olmayan araçların paraka girişlerinde idari yaptırım kararı alınabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinden yardım istenebilecektir.
 
 
TESİS AMİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 
MADDE 13 - (1) Hükümet Konağı tesis amiri olarak Milli Emlak Şefi görevlidir.
 
2) Binanın elektrik, su, yakıt, yangın tüplerinin dolumu vb. giderleri Mal Müdürlüğünce karşılanacaktır.
 
3) Hükümet binasında boş bulunan oda veya servislerin kurumlara tahsis edilmesi, kiralanması, kiracının tahliye edilmesi vb. İşlemlerin yürütülmesinden Milli Emlak Şefliği sorumludur.
 
 
YÜRÜRLÜK
 
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
YÜRÜTME
 
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatsa Kaymakamı yürütür.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
 ….../01/2016
Mehmet YAPICI
Fatsa Kaymakamı